Sökning: "kvinnliga och manliga attribut"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden kvinnliga och manliga attribut.

 1. 1. "Show them what crazy can do" : En semiotisk kvalitativ studie av Nikes användning av femvertising.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Borrespång; Olivia Sundling; [2019]
  Nyckelord :femvertising; Nike; reklam; könsroller; feminism; stereotyp; semiotik;

  Sammanfattning : Den stereotypiska framställningen av kvinnor i reklam har länge präglats av sexuella och objektifierande anspelningar.  Syftet med denna studie är att undersöka hur Nike använder sig av det feministiska begreppet femvertising, som tar ställning mot den traditionella framställningen av kvinnor, i utvalda klipp från reklamfilmerna Dream Crazier och Dream With Us som båda släpptes under 2019. LÄS MER

 2. 2. De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Strand; [2019]
  Nyckelord :barnfilm; diskursanalys; genus; könsmarkörer; könstillhörighet; normer; sterotyper;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att studera hur kön relateras till intresse i populära barnfilmer, med intresse menar jag yrke/hobby/föremål/egenskaper. För att utveckla kunskap av hur de osynliga förväntningarna och normer som existerar förmedlas via film. Detta studerade jag med en diskursanalys av tre populära filmer i dagens barnkultur. LÄS MER

 3. 3. Digitala spel-appar i fritidshem : - en multimodal textanalys ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Carolin Melin; Lynn Engstrand; [2019]
  Nyckelord :Digitala spel-appar; fritidshem; genus; genusperspektiv; karaktärer; multimodal textanalys.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle utgör skärmtiden en stor del av barn och ungas fritid (Statens medieråd, 2017) och en majoritet av barnen tillbringar sin fria tid på fritidshemmet (Skolverkets elevstatistik, 2018). Skärmtiden inom skola och fritidshem ökar (Olin-Scheller och Roos, 2015) därmed kan det vara av intresse att undersöka vad eleverna möter i den digitala världen utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Politiker i poddradio : En kvantitativ innehållsanalys av könsmärkta intervjufrågor till svenska politiker i poddradio

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hedvig Spångmark; Vilma Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Gender Agenda Setting; Kön; Personifiering; Poddradio; Politiker; Privatliv;

  Sammanfattning : Kvinnliga och manliga politiker porträtteras olika utifrån sitt kön i frågor om deras privatliv i de traditionella medierna (SVT nyheter 2017). Syftet med denna uppsats är att få en överblick över de stereotypa könsrollernas framställning i det moderna mediet poddradio. LÄS MER

 5. 5. "För sista gången Terry, ta av dig klänningen!" : Framställningar av flickor, pojkar och funktionsvariationer i TV-program riktade till barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Järvenpää; Maria Lagnebratt; [2019]
  Nyckelord :innehållsanalys; normkritik; genus; funktionsvariation; TV-program; stereotyp;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur flickor, pojkar och funktionsvariationer framställs i TV-program riktade till barn. Totalt har egenskaper, beteenden och attribut analyserats hos 69 karaktärer, fördelade på 10 TV-program och 20 episoder. LÄS MER