Sökning: "lämna misshandel"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lämna misshandel.

 1. 1. En kvalitativ undersökning av professionella socialarbetares konstruktioner av kvinnomisshandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Charlotte Dahlström; Anna Hammar Nyblom; [2014]
  Nyckelord :Violence in close relationships; violence against women; normalization process; traumatic bond and social constructionism.; Våld i nära relation; kvinnomisshandel; normaliseringsprocessen; traumatiska band; socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att utifrån beskrivningar från professionella socialarbetare, som arbetat med kvinnor som varit utsatta för mäns partnervåld, analysera vilka konstruktioner dessa professionella socialarbetare hade av den här klientgruppens situation. Frågeställningen var vilka konstruktioner ett urval av professionella socialarbetare, som arbetat med kvinnor som varit utsatta för mäns partnervåld, hade. LÄS MER

 2. 2. Samtycke som ansvarsfrihetsgrund. En straffrättslig studie om samtyckets ansvarsbefriande verkan då huvudsakligen vid misshandelsbrotten.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Gredenius; [2013-02-13]
  Nyckelord :Straff- och processrätt;

  Sammanfattning : Historiskt sett har målsägandens samtycke sannolikt i alla tider haft någon, om än varierande, betydelse för gärningsmannens straffansvar men frågan har i modern tid sällan prövats i rättstillämpningen. Mot bakgrund av framförallt NJA 1993 s. LÄS MER

 3. 3. Brott & Plats - brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Aparicio; [2013]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; social hållbarhet; brottsförebyggande; trygghetsskapande; brott; säkerhet; trygghet; GIS; GIS-analys; fysisk planering; geografisk analys; kernel density; markanvändning; befolkade stadsrum; stadsliv; ögon på gatan ; delaktighet; hotspots; mikroplats; POP; sustainable urban development; Avdelningen för Trygghet och Säkerhet; Malmö stad; Rosengård; Herrgården; Stadsdelsförvaltning Rosengård; social sustainability; crime prevention and reduced fear of crime; Crime Place - prevent crime and create security through urban planning; urban planning; crime; safety; security; spatial analysis; spatial planning; land use; populated urban space; city life; Gehl; Jane Jacobs; eyes on the street; criminology; kriminologi; Sampson; Kollektiv styrka; Collective efficacy; Social kapital; Polisen; barn perspektiv; barnperspektiv; jämlikhet; jämställdhet; indikatorer hållbar stadsutveckling; Malmökommissionen; Kommission för socialt hållbart Malmö; misshandel; rån; cykelstöld; inbrott; vandalism; bilstöld; Klotter; Broken window-teori; Strain; Teorin om sociala band; BRÅ; brottsförebyggande rådet; Integration; Boverket; bygga bort brott ; hållbarhetsanalys; sustainabilty analysis;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har sin utgångspunkt i hållbar stadsutveckling och inriktar sig särskilt på social hållbarhet men även på ekonomisk hållbarhet. Arbetet behandlar huruvida den fysiska strukturen (gator, byggnader, parker, vägar) och markanvändningen (mötesplatser, funktionsblandning, aktivitetsytor) kan verka brottsförebyggande och trygghetsskapande och som kontext undersöks delområdet Herrgården i Rosengård, Malmö. LÄS MER

 4. 4. Förhör med barn vid brott i nära relation, en rättslig gråzon.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Förhör med barn; brott i nära relation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det kan vara problematiskt att hålla förhör och åberopa förhör med barn som bevittnat våld i nära relation. När barnet inte uppnått en viss ålder och mognad så att barnets medgivande till förhör är tillräckligt, ska barnet enligt föräldrabalkens bestämmelser företrädas av, vanligtvis, vårdnadshavaren. LÄS MER

 5. 5. Hur hjälpa?! - Våldsutsatta kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

  Författare :Anders Sandlund; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under år 2007 anmäldes 19 710 fall av misshandel där offret var en kvinna och gärningsmannen var en bekant man. Syftet med detta arbete är att söka svar på vad personer i en våldsutsatt kvinnas närhet kan göra för att hjälpa henne.I en långsam process, som kallas normaliseringsprocess, börjar mannen utöva kontroll över kvinnan. LÄS MER