Sökning: "meningsfull tillvaro äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden meningsfull tillvaro äldre.

 1. 1. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 2. Varför slöjdar människor? : Drivkrafter till att slöjda undersöks genom textanalys av tidskriften Hemslöjd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Wiberg Kristin; [2016]
  Nyckelord :sloyd; crafts; DIY; media; driving forces; practical knowledge; wellbeing; slöjd; konsthantverk; DIY; praktisk kunskap; bevara kunskap; välmående; drivkrafter; media;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utforska och belysa fenomenet att slöjda. Det görs genom textanalys av slöjdare och deras drivkrafter till att slöjda. LÄS MER

 3. 3. En meningsfull tillvaro för den äldre människan : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jamila Boccaccio; Jeanette Schytz Lindqvist; [2013]
  Nyckelord :Aktiviteter; meningsfullhet; social gemenskap; välbefinnande; äldre;

  Sammanfattning : Syfte; Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelsen av vad som skapar en meningsfull tillvaro samt hur sjuksköterskan kan stödja och främja en meningsfull tillvaro för de äldre vid särskilda boenden. Metod; Studien genomfördes som en litteraturöversikt. LÄS MER

 4. 4. Musik : En omvårdnadsåtgärd vid demens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Amanda Johansson; Martina Wallin; [2012]
  Nyckelord :aggression; anxiety; dementia; memory; music; nursing.; Aggressivitet; demens; minne; musik; omvårdnad; oro.;

  Sammanfattning : Demens är en sjukdom som ökar i samhället till följd av att den äldre populationen ökar. Sjukdomen innebär ofta en försämrad livskvalitet för den drabbade samtidigt som det leder till samhällsekonomiska konsekvenser.  Vanligt förekommande beteendeförändringar är exempelvis oro, aggressivitet samt depression. LÄS MER

 5. 5. Relationell eller Generell? – om äldres och biståndshandläggares upplevelse av livskvalitet och hemtjänstens betydelse

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mia Johansson; Rose-Mari Schmidt; [2009-08-31]
  Nyckelord :Livskvalitet; hemtjänst; meningsfullhet; äldre;

  Sammanfattning : Vårt övergripande syfte med studien har varit att undersöka biståndshandläggare och brukares syn på livskvalitet, samt i vilken grad hemtjänstinsatserna påverkar brukarens livskvalitet. De frågeställningar vi utgått ifrån är: • Vad innebär livskvalitet för de äldre? • Vilka likheter och olikheter finns mellan biståndshandläggarens och brukarens syn på livskvalitet? • Kan biståndshandläggarna påverka de äldres livskvalitet?Vi har använt oss av kvalitativ metod genom strukturerade intervjuer med äldre och en halvstrukturerad fokusgrupp med biståndshandläggarna. LÄS MER