Sökning: "municipal health care"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden municipal health care.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av och förutsättningar för att identifiera symtom på depression hos äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård : En metasyntes

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Block; [2020]
  Nyckelord :depression; elderly; experiences; mental illness; meta-synthesis; municipal health care; the tidal model; depression; erfarenheter; kommunal hälso- och sjukvård; metasyntes; psykisk ohälsa; tidvattenmodellen; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat stadigt det senaste decenniet i Sveriges befolkning. Efter 65 års ålder är depression den vanligaste psykiska sjukdomen. Symtomen för depression hos äldre ser oftast annorlunda ut jämfört med hos yngre och kan därför vara svåra att upptäcka. LÄS MER

 2. 2. Ett gränslöst arbete på egna villkor : En kvalitativ studie om enhetschefers arbetssituation inom kommunala organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Oskar Dahlén; Jonas Runhager Rickardsson; [2020]
  Nyckelord :krav; kontroll; stöd; oförutsägbarhet; gränslöst;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that includes municipal employed managers in the health and care sector in the region of Sjuhärad. The aim of the study is to capture the managers experiences of their profession and their relationship towards the concept of work-life balance. LÄS MER

 3. 3. Standardisering för individuell prövning : En kartläggning av kommunala riktlinjer för bistånd till äldreomsorg – funktion och inverkan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sara Wittberg; [2020]
  Nyckelord :municipal guidelines; elderly care; accountability; discretion; bureaucracy; care manager; politician; welfare; kommunala riktlinjer; äldreomsorg; ansvarsutkrävande; handlingsutrymme; byråkrati; biståndshandläggare; politiker; välfärd;

  Sammanfattning : Förutsättningarna mellan Sveriges kommuner skiljer sig, till följd av urbaniseringen, alltmer och skapar olika utmaningar och varierande möjligheter att tillhandahålla välfärden, däribland äldreomsorgen som sedan ädelreformen 1992 åligger primärkommunerna. 2019 beräknades cirka en fjärdedel av Sveriges kommuner att gå med underskott vilket resulterar i neddragningar och sparåtgärder inom välfärden eftersom välfärdens nivå används för att balansera budgeten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av läkemedelsuppföljning inom kommunal hälso- och sjukvård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sina Larsson; Sofia Sallander; [2020]
  Nyckelord :District nurse; Drug follow-up; Elderly; Municipal health care; Nurse; Distriktsköterska; Kommunal hälso- och sjukvård; Läkemedelsuppföljning; Sjuksköterska; Äldre;

  Sammanfattning : Medellivslängden i den svenska befolkningen har successivt ökat och kroniska sjukdomar har blivit fler bland de äldre. Potentiella medicinska behandlingar har också blivit fler och det är inte ovanligt att den äldre patienten behandlas med många olika läkemedel samtidigt, så kallat polyfarmaci. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av den äldre patientens delaktighet vid vård i livets slut : En intervjustudie med sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanne Blom; Sara Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :older patient; participation; end of life care; registered nurse; municipal home care; interview; äldre; delaktighet; vård i livets slutskede; sjuksköterska; kommunens hemsjukvård; intervju;

  Sammanfattning : Människor lever längre och det innebär att de allra flesta som dör i Sverige är äldre. Vårdfilosofin palliativ vård definieras som en helhetsvård, där patienten och anhöriga ska göras delaktiga i omvårdnaden. Enligt svensk lag har sjuksköterskan en skyldighet att göra patienten delaktig i sin vård. LÄS MER