Sökning: "negativa kontraktsintresset"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden negativa kontraktsintresset.

 1. 1. Vid vilket skede anses lojalitetsplikten kunna utgöra en skadeståndsgrund vid prekontraktuella förhållanden inom fastighetsköp?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Julia Jörgensen Kristensson; Sara Göransson; [2021]
  Nyckelord :Lojalitetsplikt; fastighetsvetenskap; fastighetsrätt; culpa in contrahendo; skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : Within Swedish tort law, liability for damages is regulated within both contractual and non- contractual relationships. Furthermore, a culpable act must have taken place for a liability for indemnity to be possibly/probable presented. LÄS MER

 2. 2. Culpa In Contrahendo vid Fastighetsköp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Samuel Olsson; Axel Karlsson Pacheco; [2018]
  Nyckelord :culpa; contrahendo; fastighetsköp;

  Sammanfattning : Culpa in contrahendo är en inom juridiken framvuxen rättsprincip som avser att erlägga skadeståndsansvar för vårdslöst (culpa) handlande vid avtalsslut (in contrahendo). Principen härstammar från tysk 1800-tals teori och har därefter inlemmats även i det nordiska rättsområdet. LÄS MER

 3. 3. Lojalitet och effektivitet - en rättsekonomisk analys av prekontraktuellt ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Brännström; [2017]
  Nyckelord :rättsekonomi; avtalsrätt; law and economics; skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; culpa in contrahendo; avtalsförhandlingar; lojalitetsplikt; good faith; negativt kontraktsintresse; prekontraktuellt ansvar; precontractual liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många avtal, speciellt sådana som rör komplicerade frågor eller stora ekonomiska värden föregås av omfattande förhandlingsmoment. Om förhand-lingarna strandar kan parterna drabbas av förluster – dels i form av utebliven vinst från det tilltänkta avtalet, och dels i form av nedlagda kostnader som inte längre kan komma till nytta. LÄS MER

 4. 4. En valmöjlighet mellan hävning och ogiltighet vid aktiebolagsförvärv? - ur ett ersättningsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Henric Olsson; [2015]
  Nyckelord :Invalidity of contracts; cancelation of contracts; right of choice; Ogiltighet; hävning; valrätt; aktiebolagsförvärv;

  Sammanfattning : Det kan idag vid förvärv av aktiebolag uppkomma situationer där rekvisiten för både ogiltighet, enligt avtalslagen, och hävning, enligt köplagen, är uppfyllda. Frågan blir då huruvida part har en möjlighet att välja vilket institut denne vill använda sig av för att försöka få rättelse för det fel denne anser är begånget. LÄS MER

 5. 5. En finansiell rådgivares ansvar för lämnade råd : särskilt om bedömningen av vad som utgör vårdslös finansiell rådgivning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Nilsson; [2014]
  Nyckelord :rådgivare; finansiell; finansiell rådgivare; finansiell rådgivning; ansvar; vårdslös; bedömning; investeringsrådgivning; god rådgivningssed;

  Sammanfattning : Rådgivning förekommer på många olika marknader och i lika många olika former. Med rollen som rådgivare kommer ett ansvar, ett ansvar som är till för att skydda den som är mottagare av rådet. LÄS MER