Sökning: "pedagogik politik"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden pedagogik politik.

 1. 1. ADHD-begreppet ur ett specialpedagogiskt perspektiv : Hur arbetar lärare praktiskt i skolan när elever diagnosticerats?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gunnel Sundström; [2022]
  Nyckelord :ADHD; arbetssätt; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning :   Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger och lärare arbetar för att ge stöd till elever som diagnosticerats med ADHD. Frågeställningen som jag ville besvara är kan man dela in lärarnas synsätt på eleverna i ett relationellt och kategoriskt perspektiv? Metoden var intervju och resultatet pekar i en viss riktning på hur lärarna arbetar för att hjälpa elever som diagnosticerats med ADHD. LÄS MER

 2. 2. SFI - DEN KONTINUERLIGA VUXENUTBILDNINGEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlott Zsoldos; [2021-11-04]
  Nyckelord :SFI; kontinuerlig utbildning; arbetsmarknad; policyanalys; intervjuanalys; diskursanalys; integration; etablering; Arbetsförmedlingen; genomströmning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur verksamheter påverkas av att vuxenutbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året och vad det finns för normer, värderingar och politik som är inbäddade i den nuvarande formen av Komvux SFI. Teori: Utgångspunkt för uppsatsen har varit socialkonstruktivistisk teori med en interpretativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Slöjdlärare möter slöjdforskare : Kvalitativ jämförande studie av slöjdens kursplaner Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kajsa Boklund; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; pedagogik; kursplan; reviderad kursplan; Kajsa Borg;

  Sammanfattning : Kursplaner revideras kontinuerligt och det innebär att lärare behöver tolka kursplaner på nytt. Min startpunkt för undersökningen är utifrån ett personligt intresse, men allt eftersom arbetet har fortskridit, så har min kunskap om komplexiteten bakom kursplanens texter vecklat ut sig. LÄS MER

 4. 4. Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Håkan Sandh; [2019]
  Nyckelord :Music; music school; drama; visual art; dance; School of Arts; history; ideology; bildung; Musik; musikhistoria; musikskola; kulturskola; historia; ideologi; bildning;

  Sammanfattning : In the years around 1950 the first Music Schools – organized by the municipalities – started in Sweden. They were a result of local initiatives. They were not a part of the national school system. Instead their focus was on creating opportunities for children to learn to play an instrument in their spare time. LÄS MER

 5. 5. Handlingsplaner i matematik : Innebörd och Operationalisering av Likvärdighet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Maria Johansson; Cecilia Lindegren-Österholm; [2019]
  Nyckelord :Equity; Mathematical education; Critical Discourse Analysis; Action plans in mathematics; Quality Management; Likvärdighet; Matematikundervisning; Kritisk diskursanalys; Handlingsplan i matematik; Kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : In the Swedish school as well as internationally, the concept of equity has in recent decades gained a prominent position. At the same time, the Swedish school has become municipalized and developed to become goal- and result driven, and one way of governing the results is by the development of various action plans. LÄS MER