Sökning: "självgranskning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet självgranskning.

 1. 1. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskador hos Svenska kyrkans skogscertifiering enligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER

 2. 2. Analysmodellens praktiska användning : En kvalitativ studie om analysmodellens praktiska användning vid faställande av en oberoende revision inom revisorsbranschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Hahto; Joel Jonsson; [2018]
  Nyckelord :revisor; oberoende; analysmodellen; verktyg; från teori till praktik;

  Sammanfattning : År 2002 implementerades analysmodellen i Revisorslagen (2001:883). Analysmodellen är en självregleringsmodell vars syfte är att säkerställa att den enskilde revisorn inte äventyrar en oberoende revision. LÄS MER

 3. 3. Drivkrafter och en psykoterapeutisk process på vägen att bli psykoterapeut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Agneta Wimmermark; [2017]
  Nyckelord :Psychotherapy; Psychotherapist; Motivations; Drive; Faith; Psykoterapi; Psykoterapeut; Motivation; Drivkraft; Tillit; Tro;

  Sammanfattning : Inledning: Vilka drivkrafter manifesta och latenta får den blivande terapeuten att påbörja och gå vägen till att bli terapeut? Vilka drivkrafter driver vidare? Hur kan de latenta drivkrafterna nås och förstås? Syftet med studien är att utforska drivkrafterna och betydelsen av en psykoterapeutisk process.  Frågeställningar: Hur beskriver terapeuten sina drivkrafter på sin väg att bli terapeut? Bildar drivkrafterna något mönster? Vilken betydelse har en psykoterapeutisk process på vägen att bli psykoterapeut?  Metod: Studien är en hermeneutisk fenomenologisk studie ur ett narrativt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Åldersgränser i censurens kölvatten : En transnationell jämförelse av USAs och Sveriges åldersgränssystem för biofilm 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tobias Sonestedt; [2015]
  Nyckelord :Biograffilm; CARA; censur; Divergent; MPAA; MPPDA; PCA; ratings; Statens biografbyrå; Statens medieråd; Twilight; åldersgränser.;

  Sammanfattning : Denna uppsats jämför de svenska och amerikanska systemen för filmgranskning och åldersgränssättning. Fokus ligger på att presentera hur CARA (MPAA) och Statens medieråd utför sitt arbete utifrån de förutsättningar som finns. LÄS MER

 5. 5. Revisorers oberoende : -insikter i yrkesmässiga erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Fjellström; Hilal Cicek; [2014]
  Nyckelord :Oberoende; revision; revisor; erfarenhet; reglering; etik;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att få insikt i hur revisorerna själva ser på sitt eget oberoende gentemot sina klienter. Vi vill ta del av deras erfarenheter av hot mot oberoendet. Dessutom vill vi få en uppfattning om vad som föranleder en revisor att uppleva en situation som problematisk ur oberoendesynpunkt. LÄS MER