Sökning: "vad är intern service"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden vad är intern service.

 1. 1. Research in methods for achieving secure voice anonymization : Evaluation and improvement of voice anonymization techniques for whistleblowing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Hellman; Mattias Nordstrand; [2022]
  Nyckelord :Voice anonymization; voice deanonymization; data privacy; machine learning; neural networks; whistleblowing; röstanonymisering; röstdeanonymisering; datasäkerhet; maskininlärning; neurala nätverk; visselblåsning;

  Sammanfattning : Safe whistleblowing within companies could give a more transparent and open society, and keeping the whistleblower safe is key, this has led to a new EU Whistleblowing Directive requiring each organization with more than 249 employees to provide an internal channel for whistleblowing before 17 July 2022. A whistleblowing service within an entity should provide secure communication for the organization and its employees. LÄS MER

 2. 2. Ärendehantering på allmännyttigt bostadsbolag : En fallstudie på GotlandsHem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :My Wentzel; [2021]
  Nyckelord :case management; case management process; customer support; PDSA cykle; public housing company; total quality management; allmännyttigt bostadsbolag; kundservice; kvalitét; PDSA-cykeln; ärende; ärendehantering; ärendehanteringsprocess;

  Sammanfattning : The case study has been conducted at a public housing company in Sweden GotlandsHem. The purpose of the study is to survey the case management process of the organisation and to obtain a process development plan as well as offer a proposition for implementation. LÄS MER

 3. 3. Från intern kund till slutkund : En studie om förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering, ett bidrag och en genomgång.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustav Ternander; Alexander Puhls; [2021]
  Nyckelord :Internal marketing; Customer orientation; External marketing; Employees; Service quality; Systematic literature review; Intern marknadsföring; Kundorientering; Extern marknadsföring; Medarbetare; Tjänstekvalité; Systematisk litteraturgenomgång;

  Sammanfattning : Frågeställningar:  Vad är förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering inom den svenska banksektorn? Vad finns det för kunskapsgap i förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering? Syfte: Syftet med denna studie är tvådelad. För det första syftar studien till att bidra med förståelse för hur förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering kan studeras genom empirisk granskning av teorier på en oprövad kontext. LÄS MER

 4. 4. Relationsmarknadsföring och dess hinder ur medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gabriel Dayan; Michelle Li; [2021]
  Nyckelord :Relationship marketing; employee perspective; relationship building; small business; service business; corporate culture; trust; technological resources; internal marketing; Relationsmarknadsföring; medarbetarens perspektiv; relationsskapande; småföretag; tjänsteföretag; företagskultur; tillit; teknologiska resurser; intern marknadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studiens bakgrund redogör för och beskriver småföretag samt de ekonomiska problem de bemöter i jämförelse med större företag. Bakgrunden benämner även de nackdelarna som finns med att vara ett småföretag. LÄS MER

 5. 5. Processförbättring : Fallstudie av processen för intern orderhantering i ett tjänsteföretaget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Yvonne Olsson Adolphsson; [2019]
  Nyckelord :improvement; ISO 9001; quality; lean management; processes; six sigma; förbättring; ISO 9001; kvalitet; lean management; processer; six sigma;

  Sammanfattning : The master thesis in industrial technology started with a prestudy in January 2019, based on the results from the pre study,the work with the master thesis begun. The purpose with the masterthesis was to map the current process in a service company and toidentify defects in the current process to shoe what the companycan do to improve and avoid defects in the future. LÄS MER