Sökning: "Cecilia Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Cecilia Lundberg.

 1. 1. Skriftlig benämning av verb och substantiv - korrekthet, latens och svarstid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lundberg; Hanna Linder; [2021-02-03]
  Nyckelord :skriftlig benämning; substantiv; verb; latens; svarstid; written naming; nouns; verbs; latency; response time;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate written naming among persons without neurological disorders (R-group) and with aphasia (A-group) using verband noun pictures from An Object and Action Naming Battery. Naming accuracy, latency (time from stimuli onset to first keystroke) and response time(time from stimuli onset to last keystroke) was studied. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emin Chebaane; Cecilia Lundberg; [2021]
  Nyckelord :qualitative; pandemic; Covid-19; intensive care; experience; nurse; caring; Kvalitativ; pandemi; Covid-19; intensivvård; upplevelse; sjuksköterska; vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: I december 2019, upptäcktes ett nytt virus som senare fick gå undernamnet Covid-19. Viruset spred sig snabbt över hela världen och klassades som enpandemi. Viruset drabbar människor olika där en del enbart får mildaförkylningssymtom medan andra blir så sjuka att de kräver intensivvård. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att delegera arbetsuppgifter till icke legitimerad vårdpersonal : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Lundberg; Cecilia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :delegering; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delegering är en viktig del av sjuksköterskans kompetens och innebär att ge någon rätt att utföra en arbetsuppgift. Effektiv delegering kan förbättra vårdkvalitén, patientsäkerheten och tillfredsställelsen bland personalen. Felaktig delegering kan bidra till utebliven och osäker vård. LÄS MER

 4. 4. Barns språkstimulering i utomhusmiljö : Ur ett förskollärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Elin Lundberg; Cecilia Östby Myrgren; [2019]
  Nyckelord :Children s language development; outdoor environment; preschool teacher; social-cultural theory and talking; Barns språkutveckling; förskollärare; samtal; sociokulturell teori; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Språket ses enligt den sociokulturella teorin som nyckeln till allt lärande. Barn lär sig sitt språk i samspel med andra och i sociala sammanhang. Förskolan blir av stor betydelse för barns språkutveckling då barn spenderar mycket tid på förskolan. LÄS MER

 5. 5. "Först rättar jag till luggen" : Nioåringars berättelser om sina literacypraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cecilia Nygren; [2018]
  Nyckelord :Literacypraktiker; family literacy; årskurs 3; läsförståelse; goda läsare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att ta del av och göra en analys av tio elevers berättelser om sina literacypraktiker. Den teoretiska ingången i studien är ett sociokulturellt perspektiv vilket medför en förståelse av lärande som något som människan gör i samspel med andra i olika sociala, materiella och kulturella kontexter (Säljö, 2014a). LÄS MER