Sökning: "Daniel Hägg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Daniel Hägg.

 1. 1. Vi äro musikanter, men vill färre och färre spela basfiol och flöjt? : En kvalitativ studie av barns val av instrument till den frivilliga musikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Daniel Hägg; [2015]
  Nyckelord :Music school; choice of instrument; children; role models; influence; interviews; socio-cultural perspective; Kulturskolan; instrumentval; barn; förebilder; påverkan; intervjuer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en djupare insikt i hur sociala och kulturella faktorer påverkar barn och ungdomar i deras val av instrument för studier på en kulturskola. I bakgrundskapitlet presenteras tidigare forskning och annan relevant litteratur inom studiens ämnesområde. LÄS MER

 2. 2. Kafferep som kulturarv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elin Hägg; [2013]
  Nyckelord :tradition; småkakor; revitalisering; vintage; kaffe; husmorstrend; genus; kvinnligt kulturarv; kulturanalys; fenomenologi; etnologi; kafferep; kulturarv; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats i tillämpad kulturanalys undersöker kafferepet förr och nu. Syftet med uppsat-sen är att undersöka hur idén om ett "förr" iscensätts genom kafferepet och hur deltagarna genom detta relaterar till vad de ser som sitt kulturarv. LÄS MER

 3. 3. Vad kan få en anställd att tappa tråden?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Hägg; Leopold Schmidt; [2006]
  Nyckelord :enkätundersökning; Mobila tjänster; teknikacceptans; organisationer; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Mobiloperatörer har under en längre tid haft en stark fokusering på konsumentmarknaden och i flera avseenden försummat företagsmarknaden för mobila tjänster. Detta har till viss del förändrats under de senaste åren i takt med utvecklingen av mobil e-post som primärt riktas mot företag och organisationer. LÄS MER

 4. 4. Task Technology Fit/Användbarhet i affärssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ismet Muratspahic; Marcus Andersson; Daniel Hägg; [2005]
  Nyckelord :Task Technology Fit; TTF A; användbarhet; erfarenhet; karaktäristiska drag hos arbetsuppgift; karaktäristiska drag hos system.; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Allt fler verksamheter väljer att investera i IT lösningar, med avsikt att skapa konkurrensfördelar gentemot organisationer i samma bransch. ERP system är en av dessa IT lösningar, och det har framkommit att dessa system inte alltid fungerar på ett tillfredsställande sätt. LÄS MER