Avancerad sökning

Hittade 5 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Motivationens modererande effekt på stress i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ericsson; Matilda Günther; [2019]
  Nyckelord :PSM; Public Service Motivation; arbetsrelaterad stress; Effort Reward Imbalancemodellen; ERI- modellen; E R-kvot;

  Sammanfattning : Denna uppsats bidrar till forskning kring hur motivation påverkar relationen mellan stressorer och arbetsrelaterad stress. Specifikt studeras hur offentliganställdas motivation att arbeta för samhället, deras Public Service Motivation (PSM) påverkar den effekt kvoten mellan ansträngning och belöning har på deras stress. LÄS MER

 2. 2. Motivation till att göra ett bra arbete i läraryrket : Hur ledarskap och sociala relationer bidrar till motivation att göra ett bra arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sebastian Magnusson; Markus Meltzer; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Sociala relationer; Ledarskap; Belöning och Stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares upplevelse av ledarskap och sociala relationer på arbetsplatsen samt lärares upplevda motivation till att göra ett bra arbete. Studien genomfördes med kvalitativ metod med hjälp av semistrukturerade intervjuer, antalet respondenter till uppsatsen är sex. LÄS MER

 3. 3. KOMMUNIKATION OCH STRESS - EN STUDIE OM FÖRMÅNSSYSTEMET INOM SJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Simonsson; Louise Andersson; [2016-01-05]
  Nyckelord :förmånssystem; arbetstillfredsställelse; Effort-Reward Imbalance model; välmående; informations- och kommunikationskanaler; intern marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka uppfattningar och tolkningar hos sjuksköterskor ochundersköterskor gällande förmånssystemet på ett sjukhus inom offentlig sektor. Med hjälp av intervjuer ska vi se om det är på grund av bristen av kommunikation som inte förmånnsystemet utnyttjas samt kunna sänka den upplevda stressen genom förmånssystemet. LÄS MER

 4. 4. Det subjektiva välbefinnandet på arbetsplatsen : Effort-reward imbalance modellen inom handels

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emmelie Hällström; Linn Svensson; [2014]
  Nyckelord :Effort-reward imbalance-model; well-being; overcommitment;

  Sammanfattning : Följande studie avser att undersöka relationen mellan engagemang, belöning och välbefinnande på arbetsplatsen. Siegrist (1996) förklarar sambandet genom Effort-Reward Imbalance model (ERI), något som denna studie kombinerar med Dieners (1986) teori om subjektivt välbefinnande. 156 personer deltog i enkätstudien, där 97 var kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Management beslutsfattande i Sverige respektive Finland : Existerar den svenska respektive finska beslutsfattandemodellen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Noora Viksten; Nina Vikkula; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppfattningarna om skillnaderna i svenskarnas och finländarnas sätt att fatta beslut är väletablerade och dokumenterade i form av två nationella beslutsfattandemodeller: den finska och den svenska modellen. På 1980-talet var dessa uppfattningar den allmänna sanningen men nu, 20 år senare vill vi i vår undersökning ifrågasätta dessa skillnader och modellernas existens. LÄS MER