Sökning: "Frans Hagerman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frans Hagerman.

 1. 1. Att komponera konstmusik - Kompositionsstudenters lärande och arbetssätt ur ett hermeneutiskt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Frans Hagerman; [2010]
  Nyckelord :komponerande; imitationsinlärning; hermeneutik; harmonilära; gehör; estetik; efterbildning; automaieutik; analys; work of art; notation; music; learning; intuition; instrumentation; imitation learning; imitation; hermeneutics; harmony; ear training; aesthetics; creativity; creating; counterpoint; composition techniques; composition; composing; Analysis; automaieutics; kompositionstekniker; komposition; konstverk; kontrapunkt; kreativitet; lärande; musik; skapande; Performing Arts;

  Sammanfattning : Föreliggande studie presenterar ämnen knutna till utbildning av kompositörer på professionell nivå på Musikhögskolan i Malmö. Studien har fokuserat på att belysa lärandet och arbetssätten inom komposition av västerländsk konstmusik. LÄS MER

 2. 2. Möte med ett okänt musikstycke Musikhögskolestudenters strategier när de ska bilda sig en uppfattning om ett nytt musikverk utifrån ett fonogram eller en notbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Frans Hagerman; [2008]
  Nyckelord :interpretation; auditory; audiographic perception; score reading; listening to music; harmony; common practice harmony; musical discourse; sociocultural theory; musikalisk tolkning; auditiv; audiografisk perception; notläsning; musiklyssnande; harmonilära; diskursiva verktyg; sociokulturell teori; DGG; det gemensamt givna; musikaliska uttrycksmedel; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: An encounter with an unknown piece of music. This essay describes the mechanisms involved in musical interpretation, by studying a score and listening to a recording. LÄS MER