Sökning: "Gruppstorlek"

Visar resultat 11 - 15 av 118 uppsatser innehållade ordet Gruppstorlek.

 1. 11. Gruppstorlek i musikundervisning : Hur musiklärares didaktiska val påverkas av undervisning i hel- kontra halvklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Svedmyr; Malin Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Helklass; halvklass; gruppstorlek; musikundervisning; läroplan; individanpassning; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Den här undersökningen behandlar ämnet gruppstorlek och hur musiklärares didaktisk val påverkas av gruppstorlekarna hel- och halvklass. Undersökningens underlag bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer med musiklärare verksamma i grundskolan som arbetar eller har arbetat både i hel- och halvklass. LÄS MER

 2. 12. Språkutvecklande arbetssätt i fyra fritidshem : En kvalitativ studie av fyra lärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Patrik Skoglund; Kim Norman; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Språkutvecklande arbetssätt; Mångfald; Flerspråkighet; Interkulturalitet; Kvalitativ metod; Erfarenheter; Lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärare i fritidshems erfarenheter av arbete med flerspråkiga elevers språkutveckling i fritidshem. Forskningsfrågor för studien är: Hur arbetar lärarna i fritidshem med flerspråkiga elevers språkutveckling samt vilka möjligheter och hinder anser lärarna att det finns i arbetet med flerspråkiga elevers språkutveckling. LÄS MER

 3. 13. Mellan klassrummet och läroplanen - En kvalitativ studie om sociologiundervisningen på gymnasieskolan utifrån styrdokument och lärarintervjuer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sara Wallinder; [2019]
  Nyckelord :Ramfaktorer; teorier om lärande; styrdokument; sociologi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om sociologiämnet på̊ gymnasieskolan och jämföra styrdokumentens skrivningar med lärares beskrivningar av det ämnesmässiga innehållet. Centrala frågor är vilka syften med ämnet sociologi som anges i styrdokumenten, vilka syften de intervjuade sociologilärarna anger och om lärarna upplever att det finns andra faktorer som påverkar undervisningen. LÄS MER

 4. 14. Förutsättningar för lärande i svenska som andraspråk : en intervjustudie med lärare på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therése Bjurlerstam; Josefin Virsén; [2018]
  Nyckelord :språkinlärning; andraspråk; lärare; undervisningsförutsättningar; arbetsformer;

  Sammanfattning : Svenska som andraspråk är ett ämne som är aktuellt i dagens samhälle. Samhället har inte alltid sett ut som det gör idag och det finns ett mycket stort behov av andraspråksundervisning. LÄS MER

 5. 15. ”Det är skönt när det är tyst” : En studie om några elevers upplevelser av att undervisas i en särskild undervisningsgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Spetz; Camilla Norén; [2018]
  Nyckelord :inkludering; särskilt stöd; särskild undervisningsgrupp; gruppstorlek;

  Sammanfattning : Vi vill med denna studie bidra till det specialpedagogiska forskningsfältet för att öka förståelsen kring elevers upplevelser av att undervisas i en särskild undervisningsgrupp. Syftet med studien är att undersöka hur några elever upplever sin skolgång och sitt lärande i en särskild undervisningsgrupp. LÄS MER