Sökning: "Integrerad rapportering"

Visar resultat 16 - 20 av 41 uppsatser innehållade orden Integrerad rapportering.

 1. 16. Affärsmodellens framställning i årsredovisningen –Före, under och efter lanseringen av

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Hjertén; Linnéa Andersson; [2016-08-31]
  Nyckelord :Affärsmodell; ; Osterwalder och Pigneur; Integrerad rapportering; explorativ; diskursanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integrerad rapportering är ett koncept som utvecklats i ett led attidentifiera hur ett företag skapar värde över tid. Ett element sominkluderas i s ramverk är affärsmodellen och dess betydelse förföretag. LÄS MER

 2. 17. Redovisning av väsentlighetsanalys – kan man se influenser av integrerad rapportering? –En diskursanalys av fyra företag inom klädbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Birkenfeldt; Frida Hammarstrand; [2016-06-14]
  Nyckelord :Väsentlighetsanalys; integrerad rapportering; GRI; ; intressent; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag förväntas idag ta ett ekonomiskt ansvar, såväl som ett socialt och miljömässigt ansvar. Hållbarhetsredovisning har därför ökat i omfattning och vidare har nya riktlinjer och regler introducerats på området. LÄS MER

 3. 18. Hållbarhetsinformation i årsredovisningar –En jämförelse av statliga och privata företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Vilhelmsson; Sofia Cesarini; [2016-06-13]
  Nyckelord :Hållbarhet; integrerad rapportering; hållbarhetsrapportering; Global Reporting Initative; IIRC; the Integrated Reporting Framework; instititutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhetsrapportering har ökat kraftigt de senaste decennierna som ett svar på ökade påtryckningar från olika intressenter i samhället om att företag ska arbeta mer aktivt för en hållbar utveckling. Ett antal ramverk för hållbarhetsrapportering har i samband med detta vuxit fram. LÄS MER

 4. 19. INTEGRERAD RAPPORTERING – investerare och analytikers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katrin Nilsson; Pernilla Rimmerfors; [2016-05-09]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; integrerad redovisning; värdeskapande; hållbart företagande; hållbara investeringar; hållbarhetsredovisning; årsredovisning; investerare; hållbar utveckling; IIRC; kapitalmarknad.;

  Sammanfattning : Since a company’s sustainability aspects are often presented separately from its financial reports, a disconnection between shareholders and a company’s sustainability profile can arise. Integrated Reporting has the potential to significantly change companies’ annual reporting. LÄS MER

 5. 20. Lägesrapport för integrerad rapportering : En kartläggning av 14 stora svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Andersen; Maria Eneqvist; [2016]
  Nyckelord :Integrated reporting; IR; qualitative content analysis; QCA; materiality; connectivity; legitimacy theory; greenwashing; Integrerad redovisning; IR; kvalitativ innehållsanalys; väsentlighet; koppling; legitimitetsteori; greenwashing.;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare hållbarhetsredovisning anses ha problem med frånkoppling av finansiella och icke-finansiella strategier, vilket IR avser att lösa. Studier som gjorts visar att IR implementerats oproportionerligt, samt att rapporter som benämns som integrerade, påvisat låg IR-nivå. LÄS MER