Sökning: "Organisatoriskt Engagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Organisatoriskt Engagemang.

 1. 1. Personalomsättning inom den offentliga sjukvården - Sambandet mellan sjuksköterskors organisatoriska engagemang, tillit och lönetillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Milton; Nathalie Revelly; Emil Sirén Gualinga; [2018]
  Nyckelord :Agentteori; Stewardshipteori; Organisatoriskt engagemang; Tillit; Lönetillfredställelse.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur agentteorins och stewardshipteorins mekanismer lämpar sig för att hantera målkonflikter mellan sjuksköterskor och deras chefer inom offentlig sjukvård i Sverige. Metod: Studien utgörs av en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar IT-konsulters vilja att stanna kvar i deras arbete.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Arbete och arbetslivLinköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Cassandra Carlsson; [2018]
  Nyckelord :IT-konsult; personal omsättning; enkätstudie; organisatoriska villkor; arbetsvillkor; konsultorganisation; uppdragsorganisation; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: IT-branschen kännetecknas av en omfattande personalomsättning vilken medför både möjligheter såväl som utmaningar för konsultorganisationen, uppdragsorganisationen, IT-konsulten samt de befintliga medarbetarna. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med en ökad förståelse för IT-konsulters arbetsvillkor och deras vilja att stanna i ett arbete där de pendlar mellan konsultorganisationen och uppdragsorganisationen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av smärtskattning med smärtskattningsverktyg vid vård av patienter i livets slutskede : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Victoria Arell; Marwa Obeid; [2018]
  Nyckelord :Smärtskattning; Smärtskattningsverktyg; Livets slutskede; Sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Smärtskattning med smärtskattningsverktyg under sista levnadsveckan är en rekommenderad och högprioriterad indikator av Socialstyrelsen för en god palliativ vård i livets slutskede. Indikatorn registreras i Svenska palliativregistret där statistiken visar att patienter inte smärtskattas tillräckligt i livets slutskede, vilket kan leda till bristande smärtlindring och minskat välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. The Role of Collaboration in Sustainable Innovation : A Case Study of a European R&D Consortium within the Area of Smart Paper-based Electronics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Janne Kaukojärvi; [2018]
  Nyckelord :Open innovation; Networks; Sustainability-oriented innovation; Radical innovation; Public funding; Collaborative capabilities; Öppen innovation; Nätverk; Hållbarhetsinriktad innovation; Radikal innovation; Offentlig finansiering; Samverkansförmågor;

  Sammanfattning : For the past decades, sustainability enhancement has become a necessity for ensuring a brighter future for the coming generations. Promoting technologybased innovation is seen as the main path for reaching the ambitious sustainable development goals. LÄS MER

 5. 5. Drömmen om ett högt organisatoriskt engagemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Charlotte Hagemann; Johan Rydberg; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriskt engagemang; Alienation; Familjeföretag; Decentralisering; Organisatorisk positivism; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är öka förståelsen för vad som bidrar till ett högt organisatoriskt engagemang hos medarbetare. Metod: En kvalitativ fallstudie på företaget Carl F. LÄS MER