Sökning: "layout läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden layout läromedel.

 1. 1. Ett hav av matematikapplikationer, och att hitta rätt : En analys av matematikapplikationer som används i grundskolans tidigare år

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jennelie Örtendahl; [2017]
  Nyckelord :Analysis; applications; digital teaching materials; Information and Communication Technology ICT; number sense and serious games.; Analysverktyg; applikationer; digitala läromedel; digitala lärspel; informations- och kommunikationsteknik IKT och taluppfattning.;

  Sammanfattning : Applikationer har blivit en tillgång för att utveckla elevernas kunskaper inom taluppfattning. Men innehåller applikationer didaktiska eller pedagogiska styrkor som andra läromedel inte innehåller? Vilka matematiska kunskaper är möjliga att utveckla genom att spela en applikation inom området? Med dessa frågeställningar tog denna studie avstamp som syftar till att studera applikationers layout och innehåll inom taluppfattning. LÄS MER

 2. 2. Kriterier som beaktas i valet av matematiklärobok : En kvalitativ studie ur lågstadielärarens perspektiv

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Louisa Colliander; [2016]
  Nyckelord :Matematik; lärobok; matematiklärobok; kriterier; granskning;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att synliggöra lågstadielärares tankar och uppfattningar kring valet av en matematiklärobok samt belysa granskningens komplexitet i samband med det. Varför det är viktigt att undersöka detta är för att matematikläroboken traditionellt sett har haft en central roll i matematikundervisningen, samt att förhandsgranskningen av läromedel främst har ålagts lärarna, sedan den statliga granskningen lades ned i början av 1990-talet. LÄS MER

 3. 3. En analys av multimodalitet i olika nutida läromedel i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Lundberg; Emelie Jönsson; [2015]
  Nyckelord :läromedel; sociosemiotik; neuropedagogik; multimodalitet; matematik;

  Sammanfattning : Denna studie har utgått från ett sociosemiotiskt perspektiv, vilket innebär att kommunikationssätten ständigt utvecklas. Detta leder till att nya semiotiska resurser skapas och främjar kommunikationen. Syftet med denna studie är att analysera layout i olika läroböcker i matematikämnet som används i skolor idag. LÄS MER

 4. 4. Vikingatiden i svenska och brittiska läromedel : En läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Mattsson; [2014]
  Nyckelord :Läromedel; vikingatiden; Sverige; Storbritannien; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how the Viking age is described in textbooks and teaching aids in the countries Sweden and Great Britain. The examination is done through a text analysis, specifically called textbook or teaching aid analysis, where the content of the teaching aid is examined. LÄS MER

 5. 5. Labbar för alla! : Ett flexibelt läromedel i NO för grundskolans fk-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Andersson; Emelie Jönsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kursen självständigt arbete 15hp under grundlärarprogrammet fk-3 vid Uppsala Universitet har vi valt att göra ett läromedel i NO för dessa årskurser. Vi har i största möjliga mån försökt utforma läromedlet så flexibelt som möjligt, för såväl elever som lärare. LÄS MER