Sökning: "observation motorik"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden observation motorik.

 1. 1. Motorik och dess prediktorer : En deskriptiv pilotstudie i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Filip Fröberg; [2022]
  Nyckelord :Constructivism; intervention; motor development; motor skill observation; motor training; physical education; Konstruktivism; intervention; motorisk utveckling; motorisk träning; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Inom en idrott och hälsa (IDH)-miljö, är syftet med denna studie (1) att fastställa effekten av motorisk träning på barn; (2) identifiera korrelerade prediktorer för motorik. Genom en systematisk informationssökning tillhandahålls en omfattande bakgrund som beskriver en uppsjö av framgångar inom motoriska inteventionsstudier och påverkade områden. LÄS MER

 2. 2. Äldre vuxnas användarupplevelse från WAI-AGE riktlinjer för navigation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Evelina Friman; [2021]
  Nyckelord :older adults; user experience; WAI-AGE; WCAG 2; UX; äldre vuxna; användarupplevelse; WAI-AGE; WCAG 2; UX;

  Sammanfattning : Äldre vuxna tillhör en målgrupp som har en bred inomgruppsvariation som framställs från en negativ stereotyp; en målgrupp i behov av hjälp. Samhället har förutfattade meningar att äldre vuxna är “resistenta” till teknologi med anledning av deras åldersrelaterade funktionsvariationer inom kognition och motorik. LÄS MER

 3. 3. Du har världen för dina fötter : - En studie av nyanlända flickors erfarenheter av rörelseförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida-Lie Heljeberg; [2019]
  Nyckelord :idrott och hälsa; motorik; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Att få nyanlända flickor att aktivt delta i skolämnet idrott och hälsa har visat sig vara problematiskt. Konsekvenser av kultur och religion har tidigare uppmärksammats som möjliga bakomliggande faktorer för detta, men idrottslärarna på en svensk gymnasieskola har identifierat ytterligare en faktor som begränsar nyanlända flickors potential till deltagande i ämnet idrott och hälsa – bristfällig rörelseförståelse. LÄS MER

 4. 4. Utemiljöns inverkan på barns motoriska utveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolans utemiljö främjar barns motoriska utveckling ur ett pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Berrstrå; [2018]
  Nyckelord :Preschool; motor; motor development; outdoor environment; preschool yard; Förskola; motorik; motorisk utveckling; utemiljö; förskolegård;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att utforska förskolpedagogers upplevelse av sin förskolegård samt närliggande miljö med koppling till barns motoriska utveckling, utifrån två frågeställningar. På vilket sätt anser pedagogerna att förskolegårdens utfärdande främjar barns motoriska utveckling och rörelsebehov? Upplever pedagogerna att de tar tillvara på närliggande miljö och på vilket sätt anser de att den främjar barns motoriska utveckling?   Studien utgår från Reggio Emilia som teoretiskt ramverk där utemiljön och pedagogens roll som medforskare har stor betydelse för att främja barnens motoriska utveckling. LÄS MER

 5. 5. Det är ju samma instrument – eller? : En hermeneutisk studie av olika saxofonstorlekar i ensemble.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sven Öman; [2018]
  Nyckelord :ensemble; saxophone; video observation; logbook; roles; hermeneutic; ensemble; saxofon; videoobservation; loggbok; roller; hermeneutik;

  Sammanfattning : Mitt projekt handlar om att studera hur de olika saxofonstorlekarna samspelar i enensemble. Syftet med studien är att undersöka hur jag förändrar mitt saxofonspel närjag byter från barytonsaxofon till sopransaxofon i en saxofonkvartett. LÄS MER