Sökning: "samhällskultur"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet samhällskultur.

 1. 1. Ett land, två världar : En kvalitativ studie om vilken påverkan ett dubbelkulturellt liv kan ha på unga kvinnor och deras kvinnoideal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Saman Ullah; [2017]
  Nyckelord :kulturella skillnader; skönhetsideal; normer; traditioner; samhällskultur;

  Sammanfattning : Länge har kvinnan ansetts vara svagare både psykiskt och fysiskt därmed har mannen varit överordnad kvinnan under historiens gång. Idag lever vi i ett land som är känt för sitt jämställda samhälle men om vi blickar tillbaka i historien så kan vi se hur kvinnoidealen har förändrats genom tiderna. LÄS MER

 2. 2. Självtranscendens : upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Henrik Friman; [2014]
  Nyckelord :självtranscendens; utveckling; upplevelse; psykologiska förändringar; neuroplasticitet; jaget; peakupplevelse; höjdpunktsupplevelse; flow; platå-upplevelse; gerotranscendens; transcendens; meditation; mindfulness; ACT; yoga; självupplevelse; personlighetsdrag; Maslow; Tornstam; Cloninger; Reed; kvalitativ studie; tematisk analys; buddhism; humanistisk psykologi; transpersonell psykologi; Wilber; Wade; självförverkligande; psykologisk utveckling; utvecklingspsykologi; självförverkligande; motivation; drivkraft; perception; förändringar i perception; känslighet; objektivitet; distans; decentrering; jagupplevelse; självbild; självmedvetenhet;

  Sammanfattning : Psykologiska    processer    där    identifikationen    med    jaget    och medvetandets innehåll upphör kan tänkas utgöra en hälsosam motvikt i  dagens  samhällskultur  där  centrering  kring  jaget,  stress,  depression och meningsförlust, ofta förekommer. Självtranscendens har beskrivits som en expansion av medvetandet och en rörelse bortom gränserna för ens självmedvetenhet och självuppfattning, antingen tillfälligtvis eller som  en  relativt  stabil  perspektivförändring  som  utvecklats  under livsloppet. LÄS MER

 3. 3. Svenskt ledarskap i ett multikulturellt perspektiv : En kvalitativ studie om hur samhällskulturer påverkar synen på ledarskap i Sverige

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Solman Zaki; [2013]
  Nyckelord :Ledarskap; samhällskultur; multikulturella organisationer; kommunikation; skola.;

  Sammanfattning : Ledarskap har ofta studerats antingen beroende på samhällskultur eller beroende på organisationskultur. I denna uppsats har jag studerat upplevelsen av ledarskap i svenska skolor i ett multikulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Shrek - Normbärare eller normbrytare?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christina Bergendahl; Mariana Berlin; [2009]
  Nyckelord :Genus; norm; heterosexuell norm; manligt och kvinn;

  Sammanfattning : Normgränserna förändras och det som idag anses ”normalt” tänjs och det barn känner igen sig i förändras såledesmed. Barn växer upp i en samhällskultur som inbegriper både internet, TV, bio och tidningar som riktar sig motdem som målgrupp. LÄS MER