Sökning: "satsförkortningar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet satsförkortningar.

 1. 1. Vi förstår inte så mycket : om läsbarheten i ett läromedel i svenska som andraspråk 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ann-Sofie Svensson; [2021]
  Nyckelord :läromedel; läromedelstext; läsbarhet; läsbarhetsfaktorer; röst och kausalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka en läromedelstexts läsbarhet i ämnet svenska som andraspråk för årskurs 7–9. Metoden som använts är metodkombination, vilket innebär en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Kort och koncist i atomernas värld. Om översättning av engelska satsförkortningar i en populärvetenskaplig text

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Kerstin Brodelius; [2018]
  Nyckelord :översättning; engelska; populärvetenskap; partikelfysik; presens particip; satsförkortningar; satser; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats baseras på min översättning av ett utdrag från den brittiska populärvetenskapliga boken The Particle Zoo – The Search for the Fundamental Nature of Reality av Gavin Hesketh (2016). I uppsatsens första del analyseras boken med hjälp av de begrepp som Lennart Hellspong och Per Ledin beskriver i Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys (1997). LÄS MER

 3. 3. Fantasi i översättning - Om att översätta participiella satsförkortningar och fiktiva ord i The Way of Kings

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Carl-William Norrmo Ersgård; [2013]
  Nyckelord :Brandon Sanderson; fantasy; fiktiva ord; högfantasy; imitativ översättning; satsförkortningar; transformationer; översättningsstrategi; översättning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en översättning av 6000 ord från inledningen till den amerikanske författaren Brandon Sandersons roman The Way of Kings, som är den första delen i hans serie The Stormlight Archive. Uppsatsen är indelad i tre avsnitt och börjar med en källtextanalys som utgår från Lennart Hellspong och Per Ledins (2010) modell för textanalys. LÄS MER

 4. 4. "Du har ett rikt och varierat språk!" : En studie om huruvida grammatisk textanalys kan tillföra skrivundervisning och bedömning ytterligare dimensioner

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eric Bergin; Jonathan Thorsell; [2012]
  Nyckelord :Grammatik; textanalys; elevtext; bedömning; respons; metaspråk; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Forskning har visat att godkända elevtexter ofta underkänns av objektiva bedömare. En allmän uppfattning är även att lärare ofta tenderar ge otydliga kommentarer i elevtexter, vilka inte preciserar elevens utvecklingsområden. LÄS MER

 5. 5. Att översätta till ett enkelt och klart myndighetsspråk: Hur en tyskspråkig myndighetstext om EU översätts till svenska enligt moderna klarspråksregler och äldre stilideal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Eva C Svarrer; [2006]
  Nyckelord :Facköversättarutbildningen; översättning; tyska; svenska; EU; klarspråk; attributiva satsförkortningar pronominaladverb; relativpronomen; translation; German; Swedish; clear writing; Översättning; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Languages and Literatures; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser vad som är utmärkande för en tysk myndighetstext om EU som är skriven för Internet och vilka översättningsproblem som kan uppstå i arbetet med att överföra den tyska källtexten till målspråket svenska. Uppsatsens empiriska undersökning tar upp vilka rekommendationer svenska klarspråksregler ger om hur framförställda attributiva satsförkortningar, pronominaladverb och relativpronomen ska skrivas på svenska. LÄS MER