Sökning: "sociologi MDH"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden sociologi MDH.

 1. 1. Dystopi som social fantasi : En analys av dystopins potential som spekulativ sociologi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nina Danson; [2019]
  Nyckelord :critical social theory; social constructionism; utopia; dystopia; social change; sustainability; risk; Kritisk social teori; socialkonstruktionism; utopi; dystopi; social förändring; hållbarhet; risk;

  Sammanfattning : Utopin har sedan århundranden tillbaka figurerat som tankemodell för det goda samhället. Tidigare som moderna sociologer har hävdat nyttan med ett utopiskt tankegods, särskilt som kritisk social teori med syfte att förändra människans sociala villkor. LÄS MER

 2. 2. Hård elektronisk musik : En etnografisk studie om deltagandet i den Svenska Hardstyle-scenen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Rebecca Andersson; [2018]
  Nyckelord :Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi; Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studies syfte är att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i Sverige innebär och vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga har sin utgångspunkt i vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-fest/kulturen. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet och maktrelationer : En diskursanalys av hur föräldraideal konstrueras

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Föräldrar; föräldraskap; barndom; diskursanalys; Foucault; sociologi; socialkonstruktionism; makt kunskap; subjektsposition; självkänsla; jämlikhet;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att studera hur föräldraideal skapas i böcker riktade till föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Med huvudfrågeställningen hur konstrueras idealt föräldraskap i litteratur riktad till småbarnsföräldrar? och frågeställningen Vilka råd om föräldrars förhållningssätt till barnet konstrueras i litteraturen? har jag med hjälp av Foucauldiansk diskursanalys och Foucaults begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner analyserat fem böcker om föräldraskap som ligger på toppen av försäljningsstatistiken just nu. LÄS MER

 4. 4. Lekens väsen och hotet mot lek i det moderna samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Jynnesjö; [2014]
  Nyckelord :Lek modernitet; kapitalism målrationalitet positivism abstrakt socialitet;

  Sammanfattning : I den här hermeneutisk-fenomenologiska litteraturstudien undersöker jag lekens väsen samt lekens väsen i förhållande till det moderna samhället genom att analysera vad lek är och därefter ställa lek i förhållande till några av modernitetens strukturerande former. Litteraturen är hämtad från olika vetenskapliga discipliner såsom sociologi, filosofi, psykologi, pedagogik och kulturhistoria. LÄS MER

 5. 5. Att så ett frö i motvind : En kvalitativ studie gjord på ett SiS-boende i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Peter Lindqvist; Josephine Johansson; [2014]
  Nyckelord :ungdomar; socialt arbete; förbrytare; kriminell; tvångsvård; sociologi; socialpsykologi; beteendevetenskap.;

  Sammanfattning : Tvångsomhändertagandet av problematiska ungdomar ses idag ofta som ett psykiskt krävande arbete. Droger, kriminalitet och våld är centrala delar i ungdomarnas liv. Flertalet av de tidigare forskningarna som gjorts på området fokuserar mer på personalens och/eller de intagnas mående och inte på upplevelsen av deras tillvaro. LÄS MER