Sökning: "CSR-rapport"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet CSR-rapport.

 1. 1. Hållbarhetsrapporter och aktievärde : Värderas frivilliga och lagstadgade hållbarhetsrapporter lika?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Clausson; Linus Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Sustainability report; Environmental report; CSR report; Swedish stock market; Market value; Stock value; Principal-agent theory; Stakeholder theory; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSR rapport; svenska aktiemarknaden; marknadsvärde; aktievärde; intressentteorin; principal-agentteorin;

  Sammanfattning : En hållbar värld blir mer och mer viktigt för världens befolkning. Det märks inte minst genom ett EU-direktiv från 2014. Direktivet innebär att en del företag i medlemsländerna blir tvingade, genom egna lagar, att upprätta hållbarhetsredovisningar. I Sverige infördes lagen under 2016 och gäller för räkenskapsår som inleds 2017. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor i styrelser och deras påverkan på hållbarhetsredovisningen : En kvantitativ studie av 278 bolag noterade på den svenska börsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Gavlén; Lina Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Sustainability report; CSR-report; women on board; board composition; Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapport; CSR-rapport; kvinnor i styrelser; styrelsesammansättning;

  Sammanfattning : Syftet är att studera sambandet mellan kvinnor i styrelsen och hållbarhetsredovisningen hos företag börsnoterade i Sverige. Tidigare studier som genomförts i andra länder har visat att det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelser och ett företags hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 3. 3. Att lova guld och grön energi : En diskursanalys av svenska energibolags CSR-rapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Persson; Sofia Asknert; [2012]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; CSR reporting; discourse analysis; discourse; energy sector; social constructionism; Corporate Social Responsibility; CSR; CSR-rapport; diskursanalys; diskurs; energibranschen; företags samhällsansvar; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : The environmental situation is becoming increasingly critical. The energy sector and other industries have a big impact on our climate and the public is raising their voice for companies to admit their responsibility towards the environment and society. LÄS MER

 4. 4. Goda resultat genom goda gärningar eller snäll sidoverksamhet : Hur strategiskt är H&M:s arbete med CSR?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Larsson; Fredrik Ljungqvist; [2009]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Företagsansvar; H M; hållbarhet; strategi; Porter; Strategisk CSR;

  Sammanfattning : Företags sociala ansvar är en fråga som har blivit allt mer aktuell de senaste åren. Det begrepp som oftast används när företagsansvar diskuteras är Corporate Social Responsibility (CSR). Även om alla inte är överens om att företag ska ta ansvar utöver det lagstadgade arbetar många företag idag aktivt med ansvarsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation av ansvar och öppenhet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Nilsson; Johanna Thid; [2007-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledningen beskriver hur intresset för hur företag arbetar med miljö och sociala aspekter harökat under de senaste åren. I och med detta blir kommunikation av dessa frågor en alltviktigare del av företagens arbete. LÄS MER