Sökning: "Genus i barnlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden Genus i barnlitteratur.

 1. 1. “I hela världen finns det ingen polis, som är så stark som hon” : Om Astrid Lindgrens böcker ur ett klass- och genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Nilsson; Elena Radovanovic Kennander; [2024]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; barnlitteratur; genus; intersektionalitet; klass; normer;

  Sammanfattning : Denna studie är en analys på två av Astrid Lindgrens verk: Känner du Pippi Långstrump? och Titta, Madicken, det snöar!. Metoden är en text- och dokumentstudie samt en bildanalys och har ett klass- och genusperspektiv som analytiskt tema. LÄS MER

 2. 2. Mumindalen, det inkluderande samhället : En kvalitativ litteraturstudie av Muminböckerna utifrån ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ida Mellembråten; [2024]
  Nyckelord :Children’s literature; gender; norm criticism; preschool; barnlitteratur; förskola; genus; normkritik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur Muminböckernas karaktärer representeras och hur deras relationer till varandra representeras utifrån ett normkritiskt perspektiv. Detta för att ta reda på om Muminböckerna skulle kunna bidra till det normkritiska arbetet inom förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. "Jag måste visst gråta lite!" : En text- och bildanalys om hur tröst framställs utifrån genus i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Olsson; Emilia Westerlund Geidnert; [2023]
  Nyckelord :gender; comforting; childrens literature; stereotypes; genus; tröst; utvecklingsteori; barnlitteratur; stereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka barnlitteratur från 1970- till 1980-talet och från 2007 till 2022, och undersöka hur böckerna framställde tröstande utifrån karaktärernas könstillhörighet. Vi ville studera ifall det gick at identifiera några skillnader i hur kön framställdes vid tröstande situationer i såvär text som i illustrationer. LÄS MER

 4. 4. Hur ser normer kring kön och etnicitet ut i barnlitteratur? : En studie som undersöker tio barnböcker ur ett normkritiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Ivarsson; [2023]
  Nyckelord :barnlitteratur; essentialism; etnicitet; etnicitetsnormer; förskola; genus; genuskontrakt; genussystem; hudfärg; innehållsanalys; kön; könsnormer; norm; normbrytande; normkritik; normkritiskt perspektiv; stereotyp; vithetsnormer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att genom ett normkritiskt perspektiv undersöka hur normer kring kön och etnicitet ser ut i tio olika barnböcker. Böckerna har valts utifrån att två förskolor tagit fram sina fem mest lästa och populära böcker bland de äldre barnen. LÄS MER

 5. 5. Icke-heteronormativitet - Lebbigt?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Lindqvist Maja; [2023]
  Nyckelord :Normkritik; normkreativitet; barnlitteratur; HBTQ;

  Sammanfattning :   Intresset för normkritiska perspektiv ökar, något som märks i allt från ­akademi och offentlig sektor, till kultur- och näringsliv. Med detta följer ett behov av att ta utveckla metoder för att omsätta ett normkritiskt perspektiv till praktisk handling. LÄS MER