Sökning: "HVB hem"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden HVB hem.

 1. 1. “För att kunna orka jobba med sina svårigheter måste man ha en trygg bas” En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Debora Widholm; [2023-03-23]
  Nyckelord :unga; hemlöshet; substansbruk; hinder; insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk. Denna studie genomförs eftersom denna grupp unga har ett stort behov av hjälp men som samtidigt anser sig klara mycket på egen hand. Dessa unga samtycker sällan till de insatser som socialtjänsten erbjuder. LÄS MER

 2. 2. "Motivation är A och O i behandlingsarbetet" : En kvalitativ studie om hur personal på HVB-hem arbetar med motivation för att öka barn och ungas delaktighet i behandlingen under placeringstiden

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Francis Brito Olguin; [2023]
  Nyckelord :Out of care homes; Motivation; Participation; Staff; Empowerment; Children and young people; HVB – hem; Motivation; Delaktighet; Personal; Empowerment; Barn och unga;

  Sammanfattning : Min studie handlar om hur personal på HVB–hem arbetar med motivation för att öka barn och ungas delaktighet i sin behandling under placeringstiden. Syftet med studien var att fånga upp personalens upplevelser och perspektiv av hur man arbetar med motivation och delaktighet för de placerade barnen. LÄS MER

 3. 3. "Vem äger samverkan?" : En kvalitativ studie om utförare på HVB-hem och deras erfarenheter av samverkan med handläggare på socialtjänsten och hur det anses påverka klienten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Ebba Eklund; Hanna Nyman; [2023]
  Nyckelord :samverkan; utförare; HVB-hem; handläggare; socialtjänst; handlingsutrymme; klient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med anledning av ökade komplexa behov, är en fungerande och effektiv samverkan mellan utförare på HVB-hem och handläggare på socialtjänsten viktig för klienten. Dels på grund av informationsutbyte både innan, under och efter placering på hemmet, dels för att skapa förutsättningar för en meningsfull vistelse och för att tillgodose en säker och korrekt vård/behandling för klienten under placeringen. LÄS MER

 4. 4. Ett omöjligt uppdrag för HVB-personal? : En kvalitativ studie om personalens yrkesuppdrag i förhållande till lagstiftningen i arbete med ungdomar på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Strömberg; Elina Grothage Visén; [2023]
  Nyckelord :HVB; room for action; Staff; HVB; Handlingsutrymme; Personalen;

  Sammanfattning : 2023 genomförde SVT en granskning av hem för vård eller boende, HVB-hem.Granskningen visade att verksamheterna idag måste prioritera ungdomarnas integritetoch självbestämmande före deras säkerhet, detta utifrån IVO:s nya tolkning avlagstiftningen. LÄS MER

 5. 5. En Kvalitativ Studie om HVB-hem Personalens Upplevelser av Ensamkommande Flyktingbarn från Afghanistan som Lidit av Psykisk Ohälsa (2015–2018)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Bida Ibrahim Nosrat Noor; [2023]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan; psykisk ohälsa; en kvalitativ studie; HVB- personal; KASAM; Coping;

  Sammanfattning : Studien är en undersökning av personalens upplevelser och erfarenheter av psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn. För att kunna genomföra undersökningen har individer som idag arbetar eller har arbetat på HVB-hem intervjuats. LÄS MER