Sökning: "Robin Holmberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Robin Holmberg.

 1. 1. Träning ger färdighet : Användarnas perspektiv på ECDIS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Pelle Holmberg; Carlsén Robin; [2019]
  Nyckelord :ECDIS; human factor; education; competence; standardization; user friendliness.; ECDIS; mänskliga faktorn; utbildning; kompetens; standardisering; användarvänlighet.;

  Sammanfattning : Alla SOLAS-fartyg har ett krav på att vara utrustade med ECDIS ombord fartygsbryggorna senast 1:a juli 2018 och de nya kraven blir en utmaning i kompetens för sjöfarten. Idag är ungefär 80% av alla olyckor som sker till sjöss orsakade av den mänskliga faktorn. LÄS MER

 2. 2. Göteborg kommuns utdelning av broddar till kommunens äldre : Effekten på fallskador till följd av halka på is och snö

  Master-uppsats,

  Författare :Robin Holmberg; [2017]
  Nyckelord :intervention; casual effect; program theory; evaluation; risk; prevention; pedestrian accidents; intervention; kausal effekt; programteori; utvärdering; risk; prevention; fotgängarolyckor;

  Sammanfattning : Inledning: Göteborgs kommun implementerade år 2013 en intervention i form av gratis utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera antalet fall/halkolyckor på is/snö. Syftet med detta papper var att se över om interventionen hade haft en effekt på incidensen av fotgängarolyckor gällande fall/halkskador bland kommunens äldre befolkning. LÄS MER

 3. 3. Vilken roll har Arktiska rådet i skyddande av Arktis? - En kritisk diskursanalys med globalisering i fokus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Holmberg; [2016]
  Nyckelord :värden; Arktis; miljö; globalisering; säkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the Arctic Council and its commitments. Basic elements of that contains of which values it represents in the council’s practices of work. This explicitly by examine the possibilities to protect the Arctic. LÄS MER

 4. 4. Demokratins ansikten - En normativ studie av Europeiska unionens demokratiska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Holmberg; [2009]
  Nyckelord :representativitet; Europeiska unionen; demokrati; deliberation; deltagande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Union is in many ways a huge and vast organization. With an increasing number of members and a deeper cooperation in many areas, the EU constantly needs to change to adapt to new opportunities and challenges. LÄS MER

 5. 5. Offentlig upphandling i demokratins tjänst - Teori och praktik i fallet Skånetrafiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Holmberg; Annette Linander; [2009]
  Nyckelord :offentlig upphandling; implementeringsprocess; Skånetrafiken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vart fjärde år väljer vi de politiker vi anser bäst kan tillgodose våra behov och önskemål. Politikerna antar mål för den offentliga verksamheten som förhoppningsvis motsvarar det väljarna förväntar sig. LÄS MER