Sökning: "Sara Lidström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sara Lidström.

 1. 1. Elever samtalar om biologi : En studie om hur elever bearbetar begrepp i samtalskontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Rosenberg; Sara Lidström; [2018]
  Nyckelord :Begrepp; Biologi; Naturvetenskap; Mediering; Samtal; Sociokulturella perspektivet; Stöttning;

  Sammanfattning : Enligt forskning utgör det naturvetenskapliga språket en väsentlig del av ämnet biologi. För att utveckla begreppsförmågan krävs lärandesituationer där elever har möjlighet till diskussion och samtal. Dock kan det finnas en problematik i elevers förmåga att kommunicera naturvetenskap med ämnesspecifika begrepp. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogikens rumsliga ramar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Rosenberg; Sara Lidström; [2017]
  Nyckelord :Förenar teori och praktik; förståelse; kommunikation; lärarperspektiv; meningsskapande; platsens betydelse; reflektion; samarbete; sinnen; undersökande; utforskande.;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogik har speglats som en positiv metod lärare kan använda sig av i sin undervisning. Litteraturstudien belyser hur forskningen ser på utomhuspedagogik samt hur forskare lyfter och kritiserar metoden. LÄS MER

 3. 3. Delat ledarskap Ett möjligt alternativ till enskilt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Sara Lidström; Sanna Isemo; [2010-10-08]
  Nyckelord :isärkoppling; förtroendets logik; Delat ledarskap; legitimitet; institution;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste årtiondena har många organisationsstudier uppmärksammat attarbetslivets villkor har förändrats. Kunskapsintensiva verksamheter innefattar ökad flexibilitetoch individualisering, vilket ger upphov till ett friare arbete med gränslösa arbetssituationer. LÄS MER

 4. 4. Analys av användbarheten i ARX-klientens gränssnitt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Sara Lidström; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ASSAs passersystem ARX består av tre delar; en server, en eller flera undercentraler samt ett klientprogram. I denna rapport ligger fokus på klienten som är den del av ARX som hanterar administrationen av systemet. LÄS MER