Sökning: "carolina"

Visar resultat 1 - 5 av 1271 uppsatser innehållade ordet carolina.

 1. 1. ’’en starkt lysande stjärna’’

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Carolina Olsson; Evelina Kind; Malin Lange; [2024-02-26]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; gråzonsbarn; förskollärares upplevelse; specialpedagogers upplevelse; särskilt stöd;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan skrivs ambitiösa mål fram om hur verksamheten ska utformas efter alla barn som medverkar i den. Den lyfter också att om ett barn behöver särskilt stöd ska de få det, vare sig det är tillfälligt eller varaktigt. LÄS MER

 2. 2. Lärares attityd till matematik : En kvantitativ studie om sambandet mellan lärares attityd gentemot matematik och deras val av undervisningspraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carolina Dahlén; Sofie Nellmer; [2024]
  Nyckelord :matematik; attityder; F-3 lärare; TMA; undervisningspraktiker;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om F-3 lärares attityd till matematik har ett samband med deras val av undervisningspraktiker. Studien genomfördes via en kvantitativ enkätundersökning med påståenden kopplade till det teoretiska ramverket TMA. LÄS MER

 3. 3. Ämnesspråk i samhällsorienterade ämnen : Genom transaktioner, genrepedagogik och ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Carolina Cullin; Linnea Strömberg; [2024]
  Nyckelord :genrepedagogik; mellanstadiet; samhällsorienterad undervisning; skolspråk; språkutveckling; vardagsspråk; transaktioner; ämneslitteracitet; ämnesspråk; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur lärare kan arbeta språkutvecklande, och stötta elevers ämnesspråk i de samhällsorienterade ämnena. Avsikten med arbetet är att besvara huvudfrågan: Hur kan elevers ämnesspråk i de samhällsorienterade ämnena stöttas? För att svara på huvudfrågan har vi använt oss av tre underfrågor, dessa tre underfrågor fungerar även som ett genomgående tema i vårt arbete: Vilken roll har transaktioner i språkutveckling? Hur kan genrepedagogik stötta ämnesspråken? Vilka språkutvecklande möjligheter har ämnesövergripande undervisning? Bakgrunden till kunskapsöversikten är att elever ofta upplever en språkchock under mellanstadiet då språket i skolan avancerar och ställer höga krav på eleverna. LÄS MER

 4. 4. Att bryta sig in på en ny arena : En kvalitativ intervjustudie med fysioterapeuter i elevhälsan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Alva Granqvist; Carolina Sörlin; [2024]
  Nyckelord :Schoolphysiotherapist; school; children; adolescence; physical activity; motor development; qualitative content analysis; Skolfysioterapeut; skola; barn; ungdom; fysisk aktivitet; motorisk utveckling; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Introduktion: Få barn i dag når rekommendationerna för fysisk aktivitet och ges inte möjligheten att ta del av de positiva effekter som kan erhållas av daglig fysisk aktivitet. Organisationer på global och nationell nivå har satt upp mål för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitetsnivå. LÄS MER

 5. 5. Policing Möllevången - A critical discourse analysis of policing in the neoliberal city

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Carolina Pettersson; [2024]
  Nyckelord :Critical realism; Critical discourse analysis; Malmö; Policing; Urban neoliberalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis addresses the ideological conditions for policing in Malmö, Sweden. It takes its theoretical point of departure in the rise of urban neoliberalism, and how urban neoliberalization alters policy and practices of policing. LÄS MER