Sökning: "delaktighetsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet delaktighetsperspektiv.

 1. 1. Samtalsledares erfarenheter av digitala nätverksträffar : med fokus på kommunikation, ur ett delaktighetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Elin Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; Digital Challenges; Digital Communication; Digital Interview; Digital Networking Meetings; Feedback; Group Composition; Human-Computer Interaction HCI ; ICF; Inductive Thematic Analysis; Interpersonal Interaction; Participation; Social Networks; Success Factors; Delaktighet; Digitala nätverksträffar; Digitala utmaningar; Digital intervju; Digital kommunikation; Feedback; Framgångsfaktorer Gruppsammansättning Human-Computer Interaction HCI ; ICF; Induktiv tematisk analys; Mellanmänsklig interaktion; Sociala nätverk; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Under våren 2021 har det organiserade lärande nätverket för chefer, Nätverk för engagerat ledarskap i Region Jönköpings län, haft digitala träffar genom mötesplattformen Cisco eller Skype i stället för fysiska träffar p.g.a. de rådande samhällsrestriktionerna. LÄS MER

 2. 2. Elevers röster : - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Roos; Linda Hansson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Elever i behov av särskilt stöd; Inflytande; Pedagogisk inkludering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hansson, Linda och Roos, Jeanette (2020). Elevers röster - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges? / Students’ voices – How are students’ voices considered in to account in action programs? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. En skola för alla?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Lisa Björklund; Amine Bilginer; [2021]
  Nyckelord :sensorisk bearbetning; autismspektrumtillstånd; skola; PEOP-modellen; aktivitetsutförande; delaktighet; välbefinnande; arbetsterapi sensory processing; Autism Spectrum Disorder; school; PEOP Model; occupational performance; participation; well-being; occupational therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av individer med autismspektrumtillstånd (AST) har svårigheter att tolka och bearbeta sensoriska intryck. När ett barns förmåga att bearbeta sensoriska intryck inte matchar kraven i miljön blir skoldagen en stor utmaning. LÄS MER

 4. 4. "Så på utsidan ser det väl bättre ut än vad det är på insidan, liksom." : En kvalitativ studie om delaktighet i skolsituationen för flickor med diagnosen adhd ur ett elev- och lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Lisa Bergdahl; Linda Nordberg; [2021]
  Nyckelord :adhd; delaktighet; delaktighetsmodellen; flickor; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : En betydande forskning om adhd har gjorts, men den har i stort sett utelämnat flickor och detär en av anledningarna till den avsaknad av kunskap som funnits om flickor och adhd (Kopp,2018). Samtidigt visar Skolinspektionens rapport (2018) att delaktigheten i skolan generellt ärlåg för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dit till exempel adhd hör. LÄS MER

 5. 5. Att skapa förutsättningar för delaktighet i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Cullfors; Susanna Kylander; [2020]
  Nyckelord :student participation; student influence; special needs teacher; socio-cultural perspective; intellectual disability; special education; elevdelaktighet; elevinflytande; speciallärare; sociokulturellt perspektiv; intellektuell funktionsnedsättning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the special teacher's work with participation in compulsoryspecial schools for children with intellectual disability. The study also highlighted how the special needs teacher ensures that the student feels involved. LÄS MER