Sökning: "delaktighetsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet delaktighetsperspektiv.

 1. 1. Arbetsterapeuters upplevelser av gruppaktiviteters betydelse för delaktighet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lina Östlund Wessberg; Jessika Lowe; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; delaktighetsperspektiv; gruppaktivitet; intellektuell funktionsnedsättning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har nedsatt kognitiv förmåga vilket kan medföra vissa hinder i vardagen, till exempel svårigheter att ta initiativ till socialt umgänge. Gruppaktiviteters betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning är ett aktuellt område där få studier är gjorda. LÄS MER

 2. 2. Användning, erfarenheter och betydelser av internet hos män och kvinnor över 65 år : - ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Molly Ram; Louise Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsutförande; arbetsterapi; teknologi; vanor; äldre;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva användning, erfarenheter och betydelser av internet hos män och kvinnor över 65 år, ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Metoden som användes var en kvantitativ tvärsnittsstudie och urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. LÄS MER

 3. 3. Idrott- och hälsa lärares erfarenheter av att arbeta med funktionsnedsättningar i den ordinära grundskolan, belyst utifrån ett delaktighetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Lindgren Anton; [2018]
  Nyckelord :Arbetsterapi; delaktighet; funktionsnedsättning; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet i skolans utbildning är något som alla elever har rätt att ta del av. Strävan ska vara att anpassa skillnader i elevernas förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. Elever med funktionsnedsättningar är påvisat mer inskränkta eller begränsade av delaktighet, vilket visar sig i skolans miljö. LÄS MER

 4. 4. ”Ska jag visa hur man gör?” - En studie om användning av och tillgång till digital teknik i förskolan utifrån barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Lundh; Emelia Appleton; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Makt; Tolkande reproduktion;

  Sammanfattning : Digital teknik i förhållande till förskolan är ett forskningsområde som det idag finns begränsad forskning inom, ännu mindre utifrån barnens perspektiv. Syftet med studien är därför att undersöka hur barn ser på sin delaktighet i användning av och tillgång till lärplattor i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation av förskolans tredelade uppdrag: för vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande : En observations- och intervjustudie om kommunikationen i det dagliga mötet mellen hem och förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Kilander; [2017]
  Nyckelord :daglig kommunikation; dagligt möte; delaktighet; demokrati; fostran; förskolan; förskolans pedagoger; förskolans uppdrag; inflytande; kommunikation; kompetens; lärande; omsorg; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka fyra förskolepedagogers dagliga möte med barnensvårdnadshavare samt studera kommunikationen i samband med dessa möten. Studien syfte bestod avtvå avgränsningar som undersökte vad i förskolans uppdrag som kommunicerades i det dagliga mötetmed barnets vårdnadshavare samt hur pedagoger inom förskolan uppfattade detta möte ur ettsamverkans- och delaktighetsperspektiv. LÄS MER