Sökning: "delaktighetsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet delaktighetsperspektiv.

 1. 1. VÄGEN TILL EN BLOMSTRANDE REHABILITERING En litteraturundersökning om vuxna flyktingars erfarenheter av trädgårdsrehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Bergstrand; Sofie Edvinsson; [2019-05-28]
  Nyckelord :Gardening; Horticultural therapy; Occupational therapy; Gardens;

  Sammanfattning : Bakgrund Flyktingar som flytt från sina hemländer kan drabbas av mental ohälsa, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, i större utsträckning än den övriga befolkningen. Flyktingar är ofta utan sysselsättning under lång tid när de kommer till ett nytt land och många upplever stress och hopplöshet. LÄS MER

 2. 2. Moderna språk för alla elever : Framgångsfaktorer för en likvärdig inkluderande språkundervisning ur verksamma pedagogers synvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Bernsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie vill bidra med kunskap kring inkludering och likvärdig delaktighet i moderna språk. Studien tar avstamp i ämnet moderna språk i grundskolans årskurs sex, som genom en lagändring från 1 juli, 2018, blivit obligatorisk och ett eget ämne, med kursplan och kunskapskrav. LÄS MER

 3. 3. Elevhälsans uppfattning om arbetsterapi för grundskoleelever med psykisk ohälsa efter en pedagogisk intervention i form av information om arbetsterpi - En kvalitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Cornelia Berlin; Marina Olsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsterapi; aktivitet och delaktighet; elevhälsa; psykisk ohälsa; arbetsterapeutiska interventioner; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Skolan är en av de miljöer som barn spenderar mycket tid i och forskning visar att detta kan påverka deras hälsa. Svenska skolor saknar idag modeller för att förstå och tolka barns svårigheter utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters upplevelser av gruppaktiviteters betydelse för delaktighet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lina Östlund Wessberg; Jessika Lowe; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; delaktighetsperspektiv; gruppaktivitet; intellektuell funktionsnedsättning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har nedsatt kognitiv förmåga vilket kan medföra vissa hinder i vardagen, till exempel svårigheter att ta initiativ till socialt umgänge. Gruppaktiviteters betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning är ett aktuellt område där få studier är gjorda. LÄS MER

 5. 5. Användning, erfarenheter och betydelser av internet hos män och kvinnor över 65 år : - ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Molly Ram; Louise Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsutförande; arbetsterapi; teknologi; vanor; äldre;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva användning, erfarenheter och betydelser av internet hos män och kvinnor över 65 år, ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Metoden som användes var en kvantitativ tvärsnittsstudie och urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. LÄS MER