Sökning: "dolda läroplanen"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden dolda läroplanen.

 1. 1. ”Det är inte trevligt att sitta med jacka på sig inomhus” : En samtalsanalytisk studie om konstruktionen av genus på utbildningen Svenska för invandare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Björsson; [2019]
  Nyckelord :assessments; conversational analysis; gender; the hidden curriculum; school-based research; Swedish for immigrants; värderingar; samtalsanalys; genus; den dolda läroplanen; skolbaserad forskning; Svenska för invandrare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine, with a gender theoretical and conversational analytical framework, how teachers in Swedish for immigrants (SFI) distribute positive and negative assessments towards men and women in the classroom and what causes them. The purpose is further to examine how the assessments construct and actualize gender patterns in the education. LÄS MER

 2. 2. LIKA VÄRDE LIKA VILLKOR, ELLER? : En studie om svensk utbildningsforskning och en jämställd utopisk skola

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Björkström Patricia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna konsumtionsuppsats belyser hur svensk utbildningsforskning behandlar genus ochjämställdhet i det svenska skolväsendet i allmänhet, och i synnerhet genom styrdokument. För att kunna besvara vårt syfte så har vi valt följande frågeställningar: ”Hur behandlar svensk utbildningsforskning begreppen genusoch jämställdhet?” Och ”hur behandlas begreppeni förhållande till styrdokument och den dolda läroplanen? Då tidigare empirisk forskning påvisat hur läroplaner och andra styrdokument brister i att förmedla tillräckliga direktiv och riktlinjer gällande genus och jämställdhet fann vi det intressant att göra en uppsats som belyser det valda problemområdet. LÄS MER

 3. 3. När olikheter blir likheter : En studie av förskolans pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Olausson; [2018]
  Nyckelord :Barns olikheter; förskolan; snäv pedagogik; verksamhetsanpassning;

  Sammanfattning : Den här studien grundar sig på antagandet att det finns en snäv pedagogik i förskolan som syftar till att anpassa barn utifrån förväntningar på normalitet. Den teoretiska grundsynen i studien utgår ifrån teorier om den dolda läroplanen och Foucaults teorier om makt och normalisering. LÄS MER

 4. 4. Vänta här : En vetenskaplig essä om väntan, övergångar och fostran

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niclas Malín; [2018]
  Nyckelord :waiting; child perspective; circle time; transitions; fostering; didactics; curriculum; norm; hidden curriculum; practical knowledge; authority; väntan; barnperspektiv; samlingar; övergångar; fostran; didaktik; läroplan; normer; dolda läroplanen; praktisk kunskap; makt;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar avstamp i en gestaltning där samlingen samt övergångssituationer ter sig som problematiska. En lärare i förskoleklass vill fostra barnen och gör det utan att kanske se till barnets bästa. LÄS MER

 5. 5. Hur integreras värdegrunden i svenskämnet? : En kvalitativ studie om hur värdegrunden genomsyrar svenskämnet ur ett lärarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria-Diana Gulunay; [2018]
  Nyckelord :Value-based work; Swedish subject; teacher perspective; socio- cultural perspective; the hidden curriculum; communication; Värdegrundsarbete; värdegrunden; svenskämnet; lärarperspektiv; sociokulturellt perspektiv; den dolda läroplanen; kommunikation;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out how Swedish teachers in grade 6 integrate the school’s value base into the Swedish subject. Following question have driven the study: How is value-based work integrated into Swedish subject in grade 6? What methods/teaching strategies do Swedish teachers in grade 6 use to integrate the value base into Swedish subjects? How does Swedish teacher experience value-based work in Swedish subjects in grade 6? The methods that’ve been used are qualitative methods in form of participatory observations and teacher interviews. LÄS MER