Sökning: "dolda läroplanen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden dolda läroplanen.

 1. 1. Hur tänkte du nu? : En kvalitativ studie om kränkande behandling och integritet i förskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Lindberg; Caroline Degerman; [2020]
  Nyckelord :Förskola; barns integritet; kränkande behandling; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare och barnskötare i förskolan uppfattar begreppet kränkande behandling, samt hur de beskriver det förebyggande arbetet med att förhindra att kränkningar av barn sker. Studien syftar även till att undersöka hur förskollärare och barnskötare i förskolan beskriver sitt arbete med att skydda barns integritet. LÄS MER

 2. 2. Det demokratiska lärandet på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emil Öijen Lindeberg; [2020]
  Nyckelord :Demokrati; Fritidshem; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att kartlägga vad fritidspedagogerna tar upp att de gör i sitt arbete på fritidshemmet för att barnen ska lära sig ett demokratiskt förhållningssätt och dess principer. Kartläggningen har gjorts genom att intervjua sex fritidspedagoger på olika fritidshem. LÄS MER

 3. 3. ”Det är inte trevligt att sitta med jacka på sig inomhus” : En samtalsanalytisk studie om konstruktionen av genus på utbildningen Svenska för invandare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Björsson; [2019]
  Nyckelord :assessments; conversational analysis; gender; the hidden curriculum; school-based research; Swedish for immigrants; värderingar; samtalsanalys; genus; den dolda läroplanen; skolbaserad forskning; Svenska för invandrare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine, with a gender theoretical and conversational analytical framework, how teachers in Swedish for immigrants (SFI) distribute positive and negative assessments towards men and women in the classroom and what causes them. The purpose is further to examine how the assessments construct and actualize gender patterns in the education. LÄS MER

 4. 4. LIKA VÄRDE LIKA VILLKOR, ELLER? : En studie om svensk utbildningsforskning och en jämställd utopisk skola

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Björkström Patricia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna konsumtionsuppsats belyser hur svensk utbildningsforskning behandlar genus ochjämställdhet i det svenska skolväsendet i allmänhet, och i synnerhet genom styrdokument. För att kunna besvara vårt syfte så har vi valt följande frågeställningar: ”Hur behandlar svensk utbildningsforskning begreppen genusoch jämställdhet?” Och ”hur behandlas begreppeni förhållande till styrdokument och den dolda läroplanen? Då tidigare empirisk forskning påvisat hur läroplaner och andra styrdokument brister i att förmedla tillräckliga direktiv och riktlinjer gällande genus och jämställdhet fann vi det intressant att göra en uppsats som belyser det valda problemområdet. LÄS MER

 5. 5. När olikheter blir likheter : En studie av förskolans pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Olausson; [2018]
  Nyckelord :Barns olikheter; förskolan; snäv pedagogik; verksamhetsanpassning;

  Sammanfattning : Den här studien grundar sig på antagandet att det finns en snäv pedagogik i förskolan som syftar till att anpassa barn utifrån förväntningar på normalitet. Den teoretiska grundsynen i studien utgår ifrån teorier om den dolda läroplanen och Foucaults teorier om makt och normalisering. LÄS MER