Sökning: "examensarbete genus förskolan"

Visar resultat 6 - 10 av 29 uppsatser innehållade orden examensarbete genus förskolan.

 1. 6. Reflektioner kring genuspedagogik - från teori till praktik. En kvalitativ intervjustudie med tre pedagoger. Uppsats/Examensarbete: 15 hp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Lennermo; [2015]
  Nyckelord :Feministisk poststrukturalism; förskollärare; genu;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tre pedagoger, verksamma igenusinriktade förskolor, reflekterar kring genus i förskolan. Specifikt inriktar vi oss på hurpedagogerna exemplifierar situationer i förskolans verksamhet där genus synliggörs. LÄS MER

 2. 7. Förskolebarns inomhuslek ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Malmberg; [2014]
  Nyckelord :flickor; förskola; genus; innemiljö; lek; lekmaterial; pojkar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om förskolebarns (3-5 år) lek inomhus ur ett genusperspektiv. Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor och pojkar använder och leker i innemiljön på förskolan, samt vilket lekmaterial de väljer i sina lekar. LÄS MER

 3. 8. Bilden i barnboken : En kvalitativ studie kring förskollärares uppfattningar kring barnbokens betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Emma Kallin; Lina Jonasson; [2014]
  Nyckelord :Barnböcker; barnlitteratur; förskola; bilder; genus;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att få kunskap om vad några yrkesverksamma förskollärare har för uppfattningar kring bilder i barnböcker. I studien ställs fyra frågeställningar; Hur beskriver förskollärare en barnbok? Vad anger förskollärarna för skäl till att använda barnboken i verksamheten? Vad anser förskollärare är viktigt innehåll i en barnbok? Hur beskriver förskollärare bildens betydelse i barnböcker? Vi har samlat in information genom att genomföra kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare från olika förskolor i norra Sverige. LÄS MER

 4. 9. Genusvurpor : en essä om hur samhällsnormen frodas i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sarah Wahlstedt; [2013]
  Nyckelord :gender; norms; pre-school; professional educator; knowledge; approaches; curriculum; genus; normer; förskola; professionell pedagog; kunskap; förhållningssätt; läroplan;

  Sammanfattning : In my thesis I have chosen to examine pre-school from a gender perspective, focusing on the current norms of society that are also influencing pre-school. My thesis is written in the form of an essay, which means that reflections are a substantial part, and writing has become a part of my process of learning. LÄS MER

 5. 10. En man, flera kvinnor : En kvalitativ studie om manliga förskollärare i ett kvinnodominerat yrke.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Daniel Lönnqvist; Maria Tingvall; [2013]
  Nyckelord :Male teachers; preschool; perceptions; equality; colleagues; parents; children; Manliga förskollärare; förskola; uppfattningar; jämställdhet; kollegor; föräldrar; barn;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om jämställdhet i förskolan ur ett verksamhetsperspektiv, där fokus är på pedagogerna. Vi har valt att fokusera på de manliga förskollärarna, eftersom de är en underrepresenterad grupp. LÄS MER