Sökning: "examensarbete i turism"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden examensarbete i turism.

 1. 1. Kärlek till anime - en tillräcklig reseorsak? : En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Anime tourism; anime; manga; travel motivations; landscapes; identity; destination marketing; Anime-turism; anime; manga; resemotiv; landskap; identitet; destinationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kärlek till anime – en tillräcklig reseorsak? En kvalitativ studie om anime-fans motiv till att besöka anime-destinationer Författare: Linda Smedberg Handledare: Jasmina Beharic Examinator: Hans Wessblad Ämne: Turismvetenskap III, examensarbete (kandidat) 15 HP, HT 18 Datum: 14/1–2019   Syfte och forskningsfråga Syftet med denna uppsats är att ge en förståelse till vilka resemotiv anime-fans har för att besöka en anime-destination. Uppsatsen förklarar vilka dessa resemotiv är. LÄS MER

 2. 2. EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner : En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Lindblom; Jonas Åfors; [2018]
  Nyckelord :eWOM; recension; köpintentioner; Big Five; turism.;

  Sammanfattning : Titel: EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner - En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi Författare: Jonas Lindblom och Jonas Åfors   Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge   Datum: 2018- maj   Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika personlighetstyper och deras köpintentioner påverkas av eWOM. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsturismens sociala aspekter utifrån ett hållbart perspektiv : En undersökning hur fotbollsresenärer påverkar lokalbefolkningen på en destination

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Erika Sjöqvist; Katarina Panic; [2017]
  Nyckelord :Sport tourism football tourism experience event hooliganism sustainable development; Sportturism fotbollsturism upplevelse evenemang huliganism hållbar turismutveckling;

  Sammanfattning : This study was made by two students for their bachelor theses in Tourism Studies at Södertörns högskola in Sweden. The aim of the study was to investigate the social aspects of football tourism from a sustainable perspective. LÄS MER

 4. 4. Fotbollsturism : En studie om fotbollsturisters upplevelse och tillfredställelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Narin Akrawi; Michelle Ciechowicz; [2016]
  Nyckelord :Soccer; Tourism; Tourist; Sport tourist; Sport tourism; Experience; Travel; Fotboll; Turism; Turist; Sportturist; Sportturism; Upplevelse; Resa;

  Sammanfattning : Denna studie utförs av två studenter för deras examensarbete i Turismvetenskap vid Södertörns högskola, Sverige. I studien undersöks huruvida de påvisade karaktäristiska dragen för en sportturist stämmer överens med verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Tysktalande identiteter : En textanalys av geografiska identitetskonstruktioner för det tysktalande området i gymnasieläroböcker i tyska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Fjellander; [2016]
  Nyckelord :Språkdidaktik; läromedel; moderna språk; tyska; textanalys; identitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete består av en kritisk diskursanalys i form av en textanalys, vars syfte är att undersöka hur fyra läroböcker i tyska, skrivna för att användas i den svenska gymnasieskolans kurs moderna språk 3, geografiskt definierar och presenterar identiteten hos de delar av världen som är tysktalande. Studien utgår ifrån Norman Faircloughs teori att språket styr vår verklighet samt Charles Ogdens semiotiska triangel. LÄS MER