Sökning: "folkpartiets ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden folkpartiets ideologi.

 1. 1. Bortom vänster- och högerdikotomin: Politiska attityder och värderingar hos svenska väljare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Diffner; Anna Isaxon; [2015]
  Nyckelord :röstning; politiska attityder; Politisk psykologi; personliga värderingar; ideologi; Sverige; Political psychology; basic personal values; political attitudes; voting; ideology; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna enkätstudie undersökte nyanserna bakom vänster-höger dikotomin. Detta gjordes genom en empirisk studie som tittade på såväl skillnaderna mellan de politiska blocken som inom dessa. LÄS MER

 2. 2. Läxan, en fråga om ideologi? : En kvalitativ studie av Folkpartiets och Vänsterpartiets syn på läxan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kamilla Blomgren; [2013]
  Nyckelord :Homework; The Liberal Party; The Left party; school policy; ideology; Läxa; Folkpartiet; Vänsterpartiet; skolpolitik; ideologi;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to examine the Liberal Party and the Left Party´s views on homework, if the parties considers that homework affects the schools plan for equivalence and if the parties disagreement can be related to their different ideologies. To answer the purpose I have used following questions: How do the Liberal Party and the Left Party define the concept of homework?, What is the purpose of homework in primary schools according to the Liberal Party and the Left Party?, What are the arguments for and against homework and do homework affects the schools plan for equivalence according to the parties? and Can the parties' views on homework be related to their respective ideologies? The method used is a qualitative textual analysis with focus on the idea analysis. LÄS MER

 3. 3. Den ideologiska styrningen av skolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Herman Wetterlund; AMANDA AMNER; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den ideologiska präglingen av de tre senasteläroplanerna för gymnasieskolan har sett ut. Metoden som används är textanalys, där begrepp somsituationskontext används för att beskriva tiden för texternas tillkomst och textuell- ochinterpersonell struktur används för att beskriva textens struktur och innehåll. LÄS MER

 4. 4. Utanförskapet har fått ett fast grepp över vårt land : En kritisk diskurs- och ideologianalys av Folkpartiet liberalernas integrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Håkan Rosén; [2006]
  Nyckelord :discourse; critical discourse analysis; critical ideology analysis; Cultural Studies; marginalisation; ethnicity; culture; power of initiative; liberalism; individualism; universalism; diskurs; kritisk diskursanalys; kritisk ideologianalys; postkolonial teori; utanförskap; etnicitet; kultur; egenmakt; liberalism; individualism; universalism;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras Folkpartiet liberalernas integrationspolitik utifrån deras motion Egenmakt, arbete och jämlikhet – Liberal integrationspolitik. Fokus ligger på hur de behandlar utanförskapet och de människor som anses leva i utanförskap. LÄS MER

 5. 5. Frihetsbegreppets utveckling i Folkpartiets program 1967-1997

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Max Johansson; [2006]
  Nyckelord :Folkpartiet; 1900-tal; frihetsbegreppet; ideologi; partiprogram.;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar utvecklingen av begreppet frihet i Folkpartiets partiprogram mellan 1967-1997. Undersökningen tar hänsyn till partiprogram och program om näringslivspolitik samt utbildningspolitik. Det olika sammanhang som frihet presenteras i relateras till tre typer av frihet och idealtyper om socialliberal och nyliberal frihet. LÄS MER