Sökning: "läroplanen för förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 767 uppsatser innehållade orden läroplanen för förskola.

 1. 1. Ekologisk hållbar utveckling i förskolan genom att använda återbruksmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ebba Davidsson; Isabell Zakrisson; [2023]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; återbruksmaterial; förskola; förskollärares uppfattningar; förskollärares förutsättningar.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker förskollärares uppfattningar om ekologisk hållbar utveckling samt hur de beskriver att de arbetar med det i förskolan. I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) beskrivs hållbar utveckling utifrån tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk. Denna studie är inriktad på ekologisk hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbetssätt och dilemman som kan uppstå : En kvalitativ studie om barn med autism och adhds förutsättningar till lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Denie Denozza; Sanna Spjuth; [2023]
  Nyckelord :Adhd; anpassningar; autism; dilemma; förskola; likvärdighet; läroplan.;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka hur förskollärare arbetar och ger barn med adhd och autism en likvärdig utbildning i förskolan. Frågeställningarna som används har varit:  Hur är den fysiska och sociala miljön anpassad för att barn med Adhd eller Autism får förutsättningar till lärande? och Hur arbetar förskolläraren för att barn med Adhd och Autism ska nå målen i läroplanen? Genom semistrukturerade intervjuer av förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med barn med diagnoserna har en tematisk analys använts för att få fram resultat. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet i förskolan : förskollärares upplevelser och deras främjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Erika Månsson; [2023]
  Nyckelord :barn; fysisk aktivitet; förhållningssätt; förskola; förskolemiljö; hälsa; inlärningsförmåga; kognitiv utveckling; koncentrationsförmåga; rörelseglädje.;

  Sammanfattning : Förskolans uppdrag i att främja barns rörelseglädje blir allt viktigare i dagens stillasittande samhälle. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare planerar fysisk aktivitet i sin verksamhet, vilken betydelse miljön har för att främja fysisk aktivitet samt hur de beskriver de aktiviteter som uppmuntrar till fysisk aktivitet i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Att bemöta barnets trygghetsbehov i förskolan : En kvalitativ studie baserat på förskollärares och vårdnadshavares erfarenheter om hur barnets trygghetsbehov tillämpas i förskolans kontext

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Börrefors; Linnéa Engberg; [2023]
  Nyckelord :Trygghet; förskola; förskollärare; vårdnadshavare; anknytning; upplevelser;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med fördjupad förståelse om hur förskollärare och vårdnadshavare uppfattar att förskolan arbetar för att tillgodose barnets trygghetsbehov, samt synliggöra om vårdnadshavarnas och förskollärares uppfattningar skiljer sig åt. Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) beskriver att förskolan ska präglas av en trygg och omsorgsfull atmosfär, därav finns ett intresse i studien att synliggöra hur förskolan gör för att tillgodose barnets trygghetsbehov utifrån både förskollärares och vårdnadshavares perspektiv. LÄS MER

 5. 5. En likvärdig förskola : En kvalitativ studie om förskollärare och rektorers arbete för att skapa en likvärdig förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sofie Hellkvist; Josefine Löfgren; [2022]
  Nyckelord :likvärdig; förskola; kvalité; personaltäthet; barngrupp;

  Sammanfattning : I vår studie vill vi bidra med kunskap om hur rektorer och förskollärare arbetar för att skapa en likvärdig förskola. I läroplanen för förskolan finns det inga konkreta riktlinjer om hur arbetet ska gå till för att skapa en likvärdig förskola för alla barn. LÄS MER