Sökning: "läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet läroplan.

 1. 1. Kontrollerade gitarrlärare : Hur de förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav på gymnasieskolans estetiska program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Thom Gisslén; [2019]
  Nyckelord :Gitarr; gitarrundervisning; musikpedagogik; kvalitativ intervju; hermeneutik; styrdokument; kursplan; kunskapskrav; läroplan;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att få en förståelse för hur gitarrlärare på gymnasiet förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav samt vad de anser skillnaden är mellan den aktuella och den tidigare läroplanen. Arbetet börjar med att presentera en historisk översikt av de tre senaste läroplansreformerna för gymnasieskolan i Sverige, deras påverkan på musiklärare och internationell forskning kring musikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Undervisning "ett nytt ord på någonting vi redan har gjort", eller? : En ramfaktorteoretisk studie gällande undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Nilsson; Anneli Wolcher Nyh; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Läroplan; Undervisning; Läroplansteori; Ramfaktorteori; Faktorer; Kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Första juli 2019 träder en ny läroplan för förskolan i kraft där undervisningen är ett av de begrepp som tillkommit. Begreppet undervisning bidrar till ett ökat krav på pedagoger och blir därmed relevant att undersöka och koppla till förskollärarna, då det är de som ska ansvara för undervisningen och att den bedrivs. LÄS MER

 3. 3. Inspirationsbok : Musik & drama kopplat till förskolans läroplansmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Gillner; Viktoria Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; musik; drama; läroplansmål; inspirationsbok;

  Sammanfattning : Vi vill med detta arbete erbjuda en produkt där sånger, ramsor och dramaövningar utgör innehållet. Vår målgrupp är verksamma inom förskolan, exempelvis barnskötare och förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers erfarenheter av specialpedagogiska stödåtgärder.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Leif Uddén Björklund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study focus on upper secondary school students and their experiences of special educational support they had or wanted to have during their school career, and the study displays in to which extension special education can prevent school failure or not. The study uses a hermeneutic method where different parts of the empirical background which contains aspects of school failure, mental health and societal isolation approaches the themes that form the results in a pendulum mode. LÄS MER

 5. 5. Tvådimensionella och tredimensionella figurer som undervisningsinnehåll i geometriundervisning på lågstadiet : En jämförelseanalys av hur lärare organiserar och genomför geometriundervisning i årskurs 1-3 i relation till van Hiele ́s teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Ek; [2018]
  Nyckelord :van Hiele ́s teori; geometriundervisning; lärarens roll; språkets betydelse; konkret material;

  Sammanfattning : Ämnesområdet för den här studien är matematik, mer specificerat mot området geometri. Syftet är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med det matematiska området geometri för att möjliggöra och utveckla elevers geometriska kunskaper. LÄS MER