Sökning: "planerad kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden planerad kommunikation.

 1. 1. Upplevelsen av omvårdnad inom akut bukkirurgi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erica Hallstensson; Jenny Paulsson; [2020-08-06]
  Nyckelord :Omvårdnad; patientperspektiv; akut bukkirurgi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut buksmärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker en kirurgiskakutmottagning. Ingrepp på en kirurgisk akutavdelning har ofta ett snabbt förlopp ochpatienterna hinner inte förbereda sig på samma sätt som vid en planerad operation. LÄS MER

 2. 2. Eftervård för institutionsplacerade ungdomar : Övergången mellan institutionsvård och självständighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Jönsson; Therese Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Institutionsvård; ungdomar; övergång; självständighet;

  Sammanfattning : Studien är genomförd med syftet att belysa problemområdet eftervård för institutionsplacerade ungdomar, utifrån professionellas erfarenheter och upplevelser. Studien har en hermeneutisk metodologisk utgångspunkt med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Aktörers roller för att möta utmaningar vid utveckling av industriella och sociala symbiosnätverk : En fallstudie i Sotenäs kommun

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Emma Ek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Most of the environmental challenges the communities have faced depend on the increasing population and human activity, especially of the industrial development and the growth of industrial parks. There is a need to develop industrial parks in a way that contributes to minimal environmental impact, economic prosperity as well as local and regional sustainability. LÄS MER

 4. 4. Loopar i programmering : En interventionsstudie om hur undervisning kan utformas för att skapa förståelse för loopar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :programming; loop; mathematic; RME; teaching; elementary school; programmering; loop; matematik; RME; undervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Programmering är ett område i matematiken som relativt nyligen blev en obligatorisk del i de svenska styrdokumenten. Flertalet studier poängterar behovet utav ytterligare , i detta förhållandevis nya ämnesinnehåll, som kan bidra med didaktiska och pedagogiska perspektiv på hur en undervisning i programmering kan utformas. LÄS MER

 5. 5. Matematik med de yngsta barnen i förskolan : Pedagogers perspektiv på matematik under de yngsta förskolebarnens matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ramona Boström; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativa intervjuer; yngsta barnen; förskola; matematik; artefakter;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att få en ökad förståelse för hur pedagoger arbetar med matematik med de yngsta barnen i förskolan. En annan huvuddel i arbetet är att få reda på om de använder några artefakter, alltså redskap. LÄS MER