Sökning: "Professionalitet i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Professionalitet i skolan.

 1. 1. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 2. 2. Svenskläraren är en person : Om vad som styr svensklärares litteraturundervisning på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Petter Eriksson; [2020]
  Nyckelord :litteratur; litteraturundervisning; lärare; värdegrund; läroplan; kursplan; svenskämnet; gymnasiet; professionalitet; elevcentrerad; individualiserad; undervisning.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som syfte att åskådliggöra hur svensklärare omsätter läroplanens teori till verksamhetens praktik. Fokus har riktats mot lärarnas egen tolkning av läroplanens kursplaner i svenska samt skolans värdegrund. LÄS MER

 3. 3. Idrottslärarens status : - En kvalitativ intervjustudie om idrottslärarens och ämnet idrott och hälsas status

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Sköld; [2017]
  Nyckelord :Elevers perspektiv; lärare i ämnet idrott och hälsa; ämnet idrott och hälsa.;

  Sammanfattning : Den här är en kvalitativ undersökning där sex halvstrukturerade intervjuer har genomförts på fem flickor och en pojke i åldern 15-17 år. Syftet med studien var att få reda på elevers perspektiv på idrottslärarens status. Data samlades in genom en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Den publikfriande gymnasieskolan - Marknadiseringens effekter på musiklärarnas arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :John Andersson; Anna Olin; [2016]
  Nyckelord :upper secondary school; Swedish school; music education; estetiska programmet. Educational sciences; musiklärare; valfrihet; konkurrens; marknadsföring; gymnasieskolan; musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; marketisation; marketing; competition; freedom of choice; music teachers; esthetic programme; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Svenska gymnasieskolan har under de senaste decennierna genomgått ett antal reformer som har gjort det lättare för friskolor att etablera sig samt givit elever möjlighet att fritt välja och byta skola. Detta, kombinerat med en minskning av antalet gymnasieelever, har lett till en konkurrenssituation där skolorna måste marknadsföra sig för att vinna elever. LÄS MER

 5. 5. Individanpassad undervisning - en utopi? Ett ramfaktorteoretiskt perspektiv av gymnasieskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Andreasson; [2015-12-08]
  Nyckelord :Individanpassning; ramfaktorteori; decentralisering; brukarinflytande; konkurrens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska skolan har under de senaste decennierna präglats av ett antal reformer som förändrat förutsättningarna för verksamheten. Genom decentraliseringen har skolan fått ett förändrat huvudmannaskap, och styrs nu av ett statligt regelverk tillsammans med en kommunal budget. LÄS MER