Sökning: "det amerikanska skolsystemet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden det amerikanska skolsystemet.

 1. 1. Förutsättningar för ett proaktivt arbete i skolan : en systematisk litteraturöversikt av den proaktiva modellen Response to Intervention

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Katarina Anjert; [2018]
  Nyckelord :Proactive; school; education system; Response to Intervention; RTI-model; structural quality dimension; quality development; customer; Proaktiv; skola; utbildningssystem; Response to Intervention; RTI-modellen; strukturkvalitet; offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen; kund;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med ytterligare kunskap om hur vi kan driva kvalitetsförbättringar och därmed öka kundvärdet inom det svenska utbildningssystemet. Studien genomförs med en systematisk litteraturöversikt av artiklar om RTI-modellen. LÄS MER

 2. 2. Den lika möjligheten till utbildning : en argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och prestationsskillnader i USA

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Meyer; [2017]
  Nyckelord :prestationsskillnader; No Child Left Behind; American Federation of Teachers; National Education Association; utbildning; det amerikanska skolsystemet; utbildningskvalité; ojämlikhet; möjligheter; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. LÄS MER

 3. 3. Teaching Number Sense to Kindergarteners

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Rasmusson; [2007]
  Nyckelord :guidelines; hands-on activities; Kindergarten mathematics; number sense; participant observation;

  Sammanfattning : Då jag tidigare besökt förskoleklasser i USA har jag förvånats över hur mycket tid som ägnats åt laborativ matematik. När nationella läroplanen i matematik i USA, Principles and Standards for School Mathematics, omarbetades blev fokus inom matematik att arbeta för att stärka elevers taluppfattning. LÄS MER