Sökning: "fastighetstransaktioner"

Visar resultat 16 - 20 av 23 uppsatser innehållade ordet fastighetstransaktioner.

 1. 16. Miljöcertifieringssystemet BREEAM – En studie av processen och dess effekter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Nathorst-Westfelt; [2013]
  Nyckelord :Green Building; BREEAM; commercial real estates; Miljöcertifieringar; BREEAM; kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar miljöcertifieringssystemet BREEAM med fokus på processen och systemets effekter. I studien har pågående BREEAM-projekt i Sverige studerats för att undersöka vad som görs specifikt vid en BREEAM-certifiering, vad det kostar samt vilka nyttor en BREEAM-certifiering genererar. LÄS MER

 2. 17. Redovisning och värdering av förvaltningsfastigheter : Analys av fastighetsförvaltningsbolag listade på NASDAQ OMX Stockholm

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emma Öst Yhlen; Malin Rickardsson; [2013]
  Nyckelord :IAS 40; ortsprismetod; Förvaltningsfastigheter; verkligt värde; huvudmetod; kassaflödesmetod; extern värdering; intern värdering; upplysningar;

  Sammanfattning : En förvaltningsfastighet har i syfte att generera hyresinkomster eller en värdestegring. År 2005 implementerades standarden IAS 40 som behandlar förvaltningsfastigheter, vilket bidrog till möjligheten att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde i koncernredo-visningen. LÄS MER

 3. 18. Prisskillnader i fastighetstransaktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carl Rosén; Mårten Lizén; [2013]
  Nyckelord :Fastigheter; Transaktioner; Investeringar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. När bedrivs yrkesmässig handel med fastigheter i skatterättsligt hänseende?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Helgesson; [2011]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ur beskattningssynpunkt har det stor betydelse huruvida en verksamhet anses utgöra handel med fastigheter eller inte. Om så är fallet bedrivs näringsverksamhet, och verksamheten träffas av specialreglerna i 27 kap. IL, varpå tillgångarna klassificeras som lagertillgångar. LÄS MER

 5. 20. Fastighetsvärdering med beaktande av IAS 40 : En studie om hur verkligt värde har tillämpats av fastighetsbolag under rådande finanskris

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Viktor Bengtsson; Elisabeth Fagersson; [2010]
  Nyckelord :ias 40-förvaltningsfastigheter; verkligt värde; fastighetsbolag; finanskris;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: År 2005 infördes det nya regler gällande värdering avförvaltningsfastigheter. Värdering till anskaffningsvärdet enligt RR 24 ersattes då av IAS40, vilket medförde att de noterade fastighetsbolagen kunde välja att värdera sinaförvaltningsfastigheter till antingen anskaffningsvärde eller verkligt värde i sinkoncernredovisning. LÄS MER