Sökning: "relationship-oriented leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden relationship-oriented leadership.

 1. 1. HR-chefer : Hur relateras deras ledarskapsstil till det etiska ledarskapet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Fredrik Ljung; Johannes Lundvold; [2019]
  Nyckelord :HR-manager; Managerial grid; Task- and relation-oriented leadership; Ethical leadership; HR-chef; Managerial grid; Uppgift- och relationsorienterat ledarskapet; Etiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Ethical issues have taken an ever greater place in the social debate over recent years, and it has become increasingly important for today's organizations to follow the public's view of ethical justice. This affects HR-manager to a greater extent than many other managers, as the HR-manager is exposed to ethical problems and situations that involve the entire organization's personal. LÄS MER

 2. 2. Att leda inom revisionsbranschen - en balans mellan amerikanskt och skandinaviskt ledarskap : En kvalitativ studie ur ett ledare- och medarbetarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sophie Pelli; Cornelia Gottfridsson; [2019]
  Nyckelord :Relationship - based leadership; task - based leadership; Scandinavian leadership; American leadership; Generation Y; staff turnover; Relationsbaserat ledarskap; uppgiftsbaserat ledarskap; skandinaviskt ledarskap; amerikanskt ledarskap; Generation Y; personalomsättning;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen präglas idag av en hög personalomsättning som leder till stora kostnader för företagen. Studier har visat att många nyanställda väljer att lämna branschen efter tre år på grund av orimliga krav på övertid, obefintlig balans mellan arbete och fritid samt en låg ingångslön. LÄS MER

 3. 3. Räcker det inte bara med pengar? : En studie om ledarens betydelse för medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lotta Bratland; Linnéa Bjering; [2018]
  Nyckelord :Ledarskapsbeteende; motivation; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Räcker det inte bara med pengar? En studie om ledarens betydelse för medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen. Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Författare: Linnéa Bjering och Lotta Bratland Nyckelord: Ledarskapsbeteende, motivation, fastighetsmäklare Problemformulering: Vilken betydelse har ledarens situationsanpassade beteenden för medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen? Syfte: Syftet med studien är att förklara ledarens situationsanpassade ledarskap och dess betydelse på medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen. LÄS MER

 4. 4. Multiple Choices and Challenges - A Study of E-leadership in the Digital Era

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Knut Esaiasson; [2018]
  Nyckelord :E-leadership; Virtual Teams; Cross-Cultural Leadership; Shared Leadership; Task-Oriented Leadership; Relationship-Oriented Leadership and Situational Leadership Model.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the increasing specialisation of tasks in contemporary organisations and ensuing demand of expertise, and how these factors are affecting the leadership within virtual teams (teams in organisations working virtually with help of technology). Globalisation and a technological revolution has greatly transformed the business world during the last decades, with an increasing amount of collaborations occurring across cultural as well as professional borders. LÄS MER

 5. 5. Jag lyssnar gärna på dig : Fokus på ett relationsorienterad ledarskap vid arbetsmiljöarbete

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Jennifer Wiktander; Carin Edward; [2018]
  Nyckelord :leadership; transformative leadership; transformativt ledarskap hälsofrämjande ledarskap; health oriented leadership; medarbetarskap; psykologiskt medbestämmande; empowerment; social och organisatorisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; arbetsmiljölagstiftning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera hur arbetsorganisationer förhåller sig till arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2105:4 och AFS 2001:1 och hur ledare utövar arbetsmiljöarbete i praktiken. För att studera detta har vi genomfört intervjuer och använt en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER