Sökning: "sexualdebut"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet sexualdebut.

 1. 1. Assyriska/Syrianska ungdomars värderingar och beteenden kring sexualitet, alkohol och droger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jacob Johanen; [2013]
  Nyckelord :Assyrians; Syrians; values; behaviors; sexuality; alcohol; drugs; family connectedness; qualitative study; assyrier; syrianer; värderingar; beteenden; sexualitet; alkohol; droger; familjesamhörighet; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Sexualvanor bland ungdomar har i generella termer genomgått stor förändring. Debutåldern sjunker och fler sexualpartners är mer vanligt förekommande. En tidig sexualdebut kan dock vara problematiskt i många avseenden. LÄS MER

 2. 2. Sexvanor, alkohol och preventivmedel hos unga män som besöker RFSU-kliniken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Winberg; Hanna Sallmén; [2012]
  Nyckelord :first intercourse; alcohol; adolescent; culture; sexhabits; sexualdebut; alkohol; ungdomar; kultur; sexualvanor;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka sexualvanor och alkohol- eller drogintag vid samlag bland unga män i Sverige samt se om det finns några skillnader mellan svenska män (n=170) och utlandsfödda män (n=20) i dessa frågor. Syftet var även att undersöka hur det första samlaget upplevdes. LÄS MER

 3. 3. Livets villkor : sex studier om livsvillkors påverkan på identiteten

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Annie Frohm; Elinor Enarsson; Maria Berlitz; Negin Zamanzadeh; Maria Olsson; Linda Eriksson; [2006]
  Nyckelord :Livsvillkor; identitet; pensionär; pensionering; sorg; förlust; ungdomar; äldre; identitetsskapande; sexualdebut; sexualitet; moderskap; mammaroll; stamning; handikapp; missbruk;

  Sammanfattning : Antologins gemensamma tema är livsvillkor och identitetsskapande vilket kommer att belysas ur sex olika perspektiv Vi ämnar undersöka hur informanterna påverkas och förändrar sin självbild utifrån sina livsvillkor. Studierna bygger på informanternas egna upplevelser och erfarenheter av sina liv och levnadsvillkor. LÄS MER