Sökning: "suicid unga"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden suicid unga.

 1. 1. Våga fråga : Patienters upplevelser av att vara suicidal samt hur de upplever vården efter ett suicidförsök

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elina Bengtsson; Jessica Kärrman; [2020]
  Nyckelord :suicidförsök; suicid; patientperspektiv; patientens upplevelse; patientens känslor; vårdrelation; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Varje dag tar fyra personer sitt liv i Sverige, vilket innebär att var sjätte timma dör någon av sina egna handlingar. En tredjedel av de som tar sitt liv har kontakt med psykiatrisk hälso- och sjukvård, och ännu fler har varit i kontakt med andra instanser inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer för suicid bland ungdomar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Axelsson; Hanna Lans; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; literature review; person-centered care; suicide; risk factors.; Litteraturöversikt; personcentrerad vård; riskfaktorer; suicid; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen dör det varje år nära 800 000 människor till följd av suicid, vilket gör suicid till ett globalt folkhälsoproblem. Nära en tredjedel av alla suicid inträffar bland unga människor. Bland ungdomar och unga vuxna är suicid den andra ledande dödsorsaken globalt. LÄS MER

 3. 3. Efterlevandes hälsa samt erfarenheter av och behov av stöd efter att ha förlorat en nära anhörig i suicid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Lundqvist; Isabell Nilsson Lowén; [2019]
  Nyckelord :suicide; bereaved; experiences; support; health care input; suicid; efterlevande; upplevelser; stöd; vårdinsats;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige begick 1544 personer suicid under 2017, många av dessa var unga personer i åldersgruppen 15–29 och de flesta var män. Den efterlevande reagerar olika beroende på i vilket skede denne befinner sig i. Suicid orsakar för många efterlevande ett lidande, vilket påverkar hälsan. LÄS MER

 4. 4. Vi måste också lita på att vi som medmänniskor gör skillnad genom att bara lyssna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Erika Ulin; [2019]
  Nyckelord :Suicide Zero; suicidprevention; suicid; självmord; Durkheim; psykisk ohälsa; nollvision; Social Sciences;

  Sammanfattning : Varje år tar 1 500 människor sitt liv i Sverige vilket gör självmord till en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga. Trots att nollvisionen för suicid kom under 1990-talet och nationella rådet publicerade ett program med nio förebyggande åtgärdspunkter, förblir siffran oförändrad. LÄS MER

 5. 5. Suicidprevention : En innehållsanalys av kommunala handlingsplaner

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Emmy Valtersson; Mikaela Lönnberg; [2019]
  Nyckelord :suicide; suicide prevention; youth; social services; action plan; content analysis; discursive practice; intersectionality; suicid; suicidprevention; barn och unga; socialtjänsten; handlingsplan; innehållsanalys; diskursiv praktik; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER