Sökning: "svenska pensionsförpliktelser"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden svenska pensionsförpliktelser.

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
  Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. LÄS MER

 3. 3. IAS 19 : en studie om redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Jenny Pesula; Maria Henriksson; [2008]
  Nyckelord :IAS 19; pensionsredovisning; aktuariella antaganden;

  Sammanfattning : Införandet av IAS 19 Employee Benefits medförde förändringar och nyheter i Svenska börsnoterade bolags sätt att redovisa förmånsbestämda pensionsplaner. IAS 19 ställer krav på en enhetlig redovisning av ett företags samtliga pensionsförpliktelser. LÄS MER

 4. 4. Avsättningar till pensioner : En studie om IAS 19 och konsekvenserna av dess implementering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Cecilia Bergliden; Vendela Lindvall; [2006]
  Nyckelord :Defined benefit plans; IAS 19; Pension; Accounting of pension liabilities; RR 29; Tryggandelagen; Förmånsbestämda pensioner; IAS 19; Pensioner; Redovisning av pensionsskulder; RR 29; Tryggandelagen;

  Sammanfattning : Background: At the turn of the year 2004/2005, IAS 19 replaced Tryggandelagen (TrL) and RR 29 as the accounting standard in Swedish concerns. This introduction was associated with a certain apprehension for the possible changes in the companies’ pension liabilities and equity. LÄS MER