Sökning: "symbolisk perception"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden symbolisk perception.

 1. 1. ”Det är ju inte utseendet som avgör mina prestationer” : En kvalitativ studie om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Nilsson; Marlene Andersson; [2018]
  Nyckelord :Body perception; elite sportswomen; social comparison; gender; generalized others; Kroppsuppfattning; elitidrottande kvinnor; sociala jämförelser; genus; generaliserade andre;

  Sammanfattning : Stereotypa bilder och ideal om vad som är manligt och kvinnligt syns idag tydligt i samhället även inom idrottssammanhang. Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad som är manligt respektive kvinnligt. För kvinnor har utövandet av idrott inte alltid varit en självklarhet. LÄS MER

 2. 2. Tror jag att jag kan det här? : En kvantitativ studie om elevers tilltro till sin egen matematiska förmåga i relation till faktisk prestation i metod-och problemlösningsuppgifter 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sarah Algotsson; [2018]
  Nyckelord :Self-assessment; confidence; self-perception; method ability; problem solving ability; mathematics; accomplishment; self-efficacy; symbolic interactionism; mathematical ability; tasks; Självskattning; tilltro; självuppfattning; metodförmåga; problemlösningsförmåga; matematik; prestation; själveffektivitet; self-efficacy; symbolisk interaktionism; matematisk förmåga; matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa forskningsrapport inriktar sig på hur elever uppfattar sin egen matematiska förmåga, vilken grad av tilltro eleverna har till sin förmåga och hur de presterar i matematikämnet med särskilt fokus på metod- och problemlösningsuppgifter. Den litteratur som ligger till grund för studien baseras på vad det innebär att tro på sin egen förmåga, förmågan att kunna värdera sig själv och sin förmåga samt matematikuppgifters betydelse för skapandet av självuppfattning och tilltro till den egna förmågan. LÄS MER

 3. 3. Sprida aska, var och varför? : om gravskicket askspridning och dess plats(er) i landskapet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elfrida Klacka; [2017]
  Nyckelord :askspridning; askspridningsplatser; plats; ritualisering; landskapspreferens; individualism; sekulär; valfrihet;

  Sammanfattning : I Sverige har aska sedan 1958 fått spridas utanför begravnings- platsen. Att sprida aska är en sekulär företeelse och en individuellt formad handling som under senare år ökat kra igt. Askan består av benbitar som blir kvar e er kremering och som sedan blir nmalda till ett ljust pulver. LÄS MER

 4. 4. Kränkningar på sociala medier : en del av ungdomars vardag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Mikael Bergman; Stefan Johansson; [2017]
  Nyckelord :Young people teenagers ; violations; internet; social media; strategies; social pedagogy; Ungdomar; kränkningar; internet; sociala medier; strategier; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Sociala medier är en arena där många ungdomar är uppkopplade på stora delar av dygnet. Den nya arenan att umgås på har många fördelar, som till exempel bibehålla och utöka de sociala kontakterna. LÄS MER

 5. 5. "Man får ju vara lite uppfinningsrik" : en kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattningar om handlingsutrymme och delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till familjehemsplacerade barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Lena Johansson; Sofia Johansson; [2016]
  Nyckelord :parents with children in foster care; social worker; participation; discretion; symbolic interactionism; empowerment; föräldrar till familjehemsplacerade barn; socialsekreterare; delaktighetsfrämjande arbete; handlingsutrymme; symbolisk interaktionism; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av uppsatsämne grundar sig i att det skett en förändring i synen på betydelsen av en relation mellan föräldrar och barn under senaste århundradet. Att föräldrarna har fått en större betydelse i barnens liv gör det därför intressant att studera hur föräldrar som har sina barn placerade i familjehem görs delaktiga i barnens liv utifrån socialsekreterares uppfattningar om delaktighetsfrämjande arbete och sitt handlingsutrymme i detta arbete. LÄS MER