Sökning: "the environment as the third pedagogue"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden the environment as the third pedagogue.

 1. 1. Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet : En retorisk analys av sex förskolors hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Sundqvist; Jessica Näslund; [2019]
  Nyckelord :Reggio Emilia; rhetoric; rhetorical text analysis; the environment as the third pedagogue; the competent child; the hundred languages; ethos; pathos; logos.; Reggio Emilia; retorik; retorisk textanalys; miljön som den tredje pedagogen; det kompetenta barnet; de hundra språken; ethos; pathos; logos.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to conduct a qualitative rhetorical analysis of websites where Reggio Emilia-inspired preschools present their pedagogy to gain increased knowledge of the content that is written, focusing on the environment and materials. The environment is important in the Reggio Emilia pedagogy and they are convinced that the environment is of great importance for children's play, interaction, and upbringing into a democratic society. LÄS MER

 2. 2. Har ni löst det? : En uppsats om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barnen och förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Engstrand; [2018]
  Nyckelord :Solving; short-term solutions; Gadamer; stress; hermeneutics; preunderstanding; understanding; educators; preschool; preschool teachers; work environment; social; organizational; Lösa; kortsiktiga lösningar; Gadamer; stress; hermeneutik; förförståelse; förståelse; pedagoger; förskola; förskollärare; arbetsmiljö; social; organisatorisk;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barnen och förskolans verksamhet. Genom att använda mig utav en hermeneutisk forskningsansats har jag försökt få en ny förståelse utifrån den förförståelse jag redan har. Framförallt har jag använt mig utav Hans- Georg Gadamers hermeneutik. LÄS MER

 3. 3. De hundra aspekterna av lyssnandet i en förskola i Reggio Emilia : Hur lyssnandet upplevs och utförs i praktiken - en fenomenologisk studie

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adeile Da Campo; [2018]
  Nyckelord :Preschool; Phenomenology; Reggio Emilia pedagogy; Listening; Pedagogical documentation; Children´s participation.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how “listening” takes placein apreschool in Reggio Emilia, a city in northern Italy. This is a phenomenological study that investigates “listening” as a phenomenon based on children ́sand pedagogues ́ experiences. LÄS MER

 4. 4. Projekt Reggio : en inspirationskälla

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Kristina Ström; Cecilia Ström; [2009]
  Nyckelord :reggio emilia; pedagogik; barns lek; utemiljö; landskapsarkitektur; industridesign; design; sinnligt; förskolegård;

  Sammanfattning : A preschool with the Reggio Emilia approach to education is a grateful model for cross-border cooperation. The approach is based on a strong belief in human possibilities, a deep respect for the child and a conviction that everybody is born rich and intelligent, with a strong force to explore the world. LÄS MER