Sökning: "Effektivt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Effektivt ledarskap.

  1. 1. Mobilt vårdteam - En strategi för att klara av framtidens utmaningar och vårdbehov

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Niklas Andersson; Veronica Kvist; [2019-06-20]
    Nyckelord :Lean i sjukvården; transformativt ledarskap; medarbetarskap; organisationskultur; förändringsarbete; personcentrerad vård; tillgänglighet; vård av äldre; mobilt vårdteam.;

    Sammanfattning : Svensk sjukvård är sedan länge överbelastad och väntetiderna blir ständigt längre på grund avett ökat antal vårdsökande. Forskning visar på att andelen äldre av befolkningen kommer attväxa sig större vilket kommer att påverka tillgängligheten av vården negativt eftersom attpatientgruppen är resurskrävande. LÄS MER

  2. 2. Det krävs mer än bara feedback och goda arbetsförhållanden för att en modern ledare ska lyckas : En kvantitativ studie med syfte att optimera styrningen av Millennials

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Markus Svensson; Oskar Leandersson; [2019]
    Nyckelord :Management; Millennials; Feedback; Work relations; Influential Empowerment; Transactional leadership; Transformational leadership; Styrning; Millennials; Feedback; Arbetsförhållanden; Inflytande; Transaktionellt ledarskap; Transformativ ledarskap;

    Sammanfattning : Millennialgenerationen utgör i dagsläget en väsentlig del av arbetsmarknaden och kommer i framtiden att utgöra dess majoritet. Tidigare forskning har visat att de tidigare generationerna och Millennials skiljer sig i ledarskap, organisationsstrukturer och motivationsfaktorer. LÄS MER

  3. 3. Hur-et i åtgärdsprogrammet – En fallstudie

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Suzanne Vennberger; Jenny Ekberg; [2019]
    Nyckelord :Delaktighet; Elevaktivitet; Extra anpassningar; Särskilt stöd; Åtgärdsprogram;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Ekberg, Jenny och Vennberger, Suzanne (2019). Hur-et i åtgärdsprogrammet – En fallstudie. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

  4. 4. Ledarskap i klassrummet : En studie av erfarenheter hos erkänt duktiga ledare inom läraryrket

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Hannah Kling; Alejandra Wahlund; [2019]
    Nyckelord :Pedagogik; Grundskola; Intervjuer; Lärare; Ledarskap;

    Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka vad lärare genom erfarenhet anser om ledarskap i klassrummet samt hur de använder sitt ledarskap för att skapa förutsättningar för lärande. Den metod som tillämpats i studien är fokuserade gruppintervjuer med lärare som är erkänt duktiga inom ledarskap. LÄS MER

  5. 5. Sjuksköterskans psykiska reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning : med inriktning på avlastande samtal, psykologisk debriefing och hinder för genomförande

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Moa Karlsson; Jessica Pierre; [2019]
    Nyckelord :Defusing; barriers; Psychological debriefing; Nurse s experience; Nurse s needs; Traumatic event; Avlastande samtal; Hinder; Psykologisk debriefing; Sjuksköterskans upplevelse; Sjuksköterskans behov; Traumatisk händelse;

    Sammanfattning : Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även påverka kvalitén på vården. LÄS MER