Sökning: "Elhandelsbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Elhandelsbolag.

 1. 1. Kapitalstruktur inom energisektorn - En studie av svenska elhandelsbolag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Dimovski; Axel Gumbricht; [2021-07-08]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Agency Cost Theory; Pecking Order Theory; Energisektorn; Elhandelsbolag; OLS-regression; Finansiell hävstång; Materialla tillgångar; Non-debt tax shield;

  Sammanfattning : Capital structure and the effect that certain factors have on it has been discussed and researched for a long time. The study of capital structure concerns a company’s way of financing and the relationship between equity and debt. Research conducted in different countries has resulted in both similar and different results. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsestrategi vid kundinteraktioner : En jämförandestudie om kundupplevelsen i kundservice på bank och elhandelsbolag

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Sara Awaijan; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Banking; Customer Experience; Customer Experience Management; customer service; CX; digital tools; digitalization; electricity; emotional value; energy company; organizational culture; strategy; Bank; Customer Experience Management; CX; digitala verktyg; digitalisering; elhandel; emotionellt värdeskapande; energibolag; kundservice; kundupplevelse; organisationskultur; strategi;

  Sammanfattning : The rapid development of today’s society is accelerated with digitalization and the customers have more possibilities to compare businesses with each-other than before. The focus on Customer Experience have increased in popularity during the last decade and an increasing number of companies have begun to consider the importance of their customers, the society, and their personnel. LÄS MER

 3. 3. Kraftfulla kundrelationer : Kundengagemangets betydelse för relationen och lojaliteten mellan mikroproducenter och elhandelsbolag ur ett A2A-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Hallin; Sanna Printz; [2017]
  Nyckelord :kundengagemang; kundrelation; kundlojalitet; A2A; aktör; mikroproduktion; mikroproducent;

  Sammanfattning : Vi kan se att mikroproduktion av el ökar i dagens samhället och att detta leder till att relationen mellan elhandelsbolaget och kunden förändras, när kunden övergår från att enbart köpa el till att också producera och sälja el tillbaka till elhandelsbolaget. För elhandelsbolaget uppstår då en ny marknadssituation att ta hänsyn till och vi finner detta intressant att studera då antalet mikroproducenter förväntas öka även framöver. LÄS MER

 4. 4. Grön el är aldrig fel? : En kvalitativ studie om hur elhandelsbolag i Sverige använder sig av CSR-kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Fredrik Seeberg; Philip Zetterlund; [2016]
  Nyckelord :Communication; CSR; Energy Corporations; Communication Strategy; Stakeholder Theory; Corporate Social Responsibility; Greenwashing; Green hushing; Kommunikation; CSR; Elhandelsbolag; Kommunikationsstrategi; Stakeholder Theory; Corporate Social Responsibility; Greenwashing; Green Hushing;

  Sammanfattning : Seeberg, Fredrik & Zetterlund, Philip, 2017, Green energy, can it ever be wrong? - A qualitative study about how electricity supply companies uses CSR communications. (Grön el är aldrig fel? - En kvalitativ studie om hur elhandelsbolag i Sverige använder sig av CSR-Kommunikation) Environmental climate changes are a hot topic in the world today. LÄS MER

 5. 5. Varför hållbarhetsredovisar elhandelsbolag som inte omfattas av lagkrav? - En studie av hållbarhetsredovisningar hos svenska elhandelsbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jasaman Alinazari; Sanna Kalid; Nina Larsson; [2016]
  Nyckelord :Intressentteorin; GRI-ramverk; Lagkrav; Elhandelsbolag; Hållbarhetsredovisning; Legitimitetsteorin; Institutionell teori; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Varför hållbarhetsredovisar elhandelsbolag som inte omfattas av lagkrav? - En studie av hållbarhetsredovisningar hos svenska elhandelsbolag Seminariedatum: 3 juni 2016 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Jasaman Alinazari, Sanna Kalid, Nina Larsson Handledare: Anna Glenngård Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, elhandelsbolag, lagkrav, GRI-ramverk, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionell teori Syfte: Syftet med studien är att undersöka förekomsten av hållbarhetsredovisningar hos svenska elhandelsbolag och bakomliggande orsaker till detta samt beskriva och analysera varför elhandelsbolag som inte omfattas av nuvarande lagkrav väljer att upprätta hållbarhetsredovisning. Metod: Ett kvantitativt metodval har använts för att kartlägga förekomsten av hållbarhetsredovisningar på elmarknaden medan ett kvalitativt metodval har använts för att besvara frågorna varför, för vem och hur elhandelsbolag väljer att upprätta hållbarhetsredovisning. LÄS MER