Sökning: "Socialtjänstlagen."

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet Socialtjänstlagen..

 1. 1. Den svåra vägen tillbaka : En kvalitativ studie om rehabiliteringsprocessen för personer med missbruks och beroendeproblem

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sonia Rahali; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Missbruk och beroende av alkohol och narkotika är ett hälsoproblem som kostar samhället mycket pengar. Alkohol i Sverige och i många andra länder är en laglig substans, däremot är allt bruk av narkotika olagligt men trots det har det blivit lättare att köpa och antalet missbrukare ökat. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor : en kvalitativ innehållsanalys av hur det formella ansvaret definieras i svenska styrdokument

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sabina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Formellt ansvar; Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; maktrelationer; kvinnojourer; socialtjänstlagen; socialstyrelsen; en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor; mänskliga rättigheter.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka hur det formella ansvaret är definierat i olika styrdo-kument från statlignivå ner på kommunalnivå när det kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor och det sker efter att de blivit utsatta. Studien bygger på en kvalitativ text-analys. LÄS MER

 3. 3. Genomsyras omvårdnadsarbetet av den nationella värdegrunden i Äldreomsorgen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andréa Andersson; Linnea Tegelmark; [2018]
  Nyckelord :bemötande; nationella värdegrunden äldreomsorgen; brukare;

  Sammanfattning : 2011 skrevs den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Med denna bestämmelse skulle det bli tydligare med de etiska normer och värden som skulle ligga till grund för vård-och omsorgen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. "Du är ju ensam, mamma"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Månsson; Magdalena Roos; [2018]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; Ensamhet; Narrativ; oro; otrygghet; äldre personer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur biståndshandläggare som verkar inom Socialtjänstlagen i Malmö stad skildrar äldre personers subjektiva upplevelser av oro, otrygghet och ensamhet i den ordinära bostaden. Vidare har vi utforskat hur biståndshandläggarna framställde sitt arbete med äldre personer som upplever oro, otrygghet och ensamhet. LÄS MER

 5. 5. Att misstänka: en intervjustudie av anmälningsskyldiga aktörers rutiner och erfarenheter rörande orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emma Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; Barn i fara; Gräsrotsbyråkrati; Normer; Socialtjänstlagen; Social Sciences;

  Sammanfattning : The overall purpose of thesis is to describe and understand how the law of duty to report child abuse works in practice from the perspective of the officials obligated to report. Interviews with several of these officials has been used in this thesis to collect data with the purpose of establishing their actual routines and experiences in these matters. LÄS MER