Sökning: "barnriktat tal"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden barnriktat tal.

 1. 1. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 2. 2. Manliga och kvinnliga vårdnadshavares kommunikation med sitt barn : Undersökning av talspråksmiljön hos barn i åldrarna 12–30 månader med LENA™

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Julia Andersson; Gohar Stepanyan; Hanna Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Language ENvironment Analysis LENA ; språkutveckling; turtagningar; validering; taligenkänning; könsskillnader; genus;

  Sammanfattning : The language ability starts to develop before birth and the language and speech environment of toddlers has been found to be of significant importance for the further development of language acquisition. Earlier studies have shown that female caregivers talk more with toddlers compared with male caregivers. LÄS MER

 3. 3. "Liiiila" eller "Lilllla"? : En kvantitativ studie om hur andraspråksinlärares produktion av den svenska kvantitetskontrasten påverkas av ett barnriktat inflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ida Svensson; [2020]
  Nyckelord :kvantitetskontrast svenska som andraspråk; andraspråksinlärare; barnriktat tal; vuxenriktat språk; anpassning; lång vokal; lång konsonant;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvantitativ undersökning med syftet att ta reda på om uttalet av den svenska kvantitetskontrasten påverkas i andraspråksinlärares talproduktion av att samtalspartnern använder ett barnriktat tal. Fyra informanter som studerade svenska som andraspråk deltog i datainsamlingen varav två inkluderades i analysen. LÄS MER

 4. 4. Den positiva känslan i barnriktat tal och dess påverkan på tidig ordinlärning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Isabell Hammarlund; [2018]
  Nyckelord :Child-directed speech; direction-of-look; target words; wordlearning; Barnriktat tal; ordinlärning; målord; blickriktning;

  Sammanfattning : Unga barn föredrar redan från födseln att lyssna till positivt tal, vilket karaktäriserar barnriktat tal. Idenna studie kontrasterades neutral och positiv känsla i ett ordinlärningsparadigm där tittiden hos 16-månader gamla, svensktalande barn (N=12) analyserades när de testades på två påhittade ord. LÄS MER

 5. 5. Sound symbolism in Swedish child-directed speech : A longitudinal study of lexical iconicity

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Johanna Schelhaas; [2018]
  Nyckelord :Sound symbolism; iconicity; child-directed speech; productive vocabulary; Ljudsymbolik; ikonicitet; barnriktat tal; produktivt ordförråd;

  Sammanfattning : In this thesis, the usage of iconic expressions, or sound symbolic expressions, is investigated in Swedish child-directed speech during the first two years of life. Furthermore, it is explored whether there is an effect of the usage of sound symbolism on productive vocabulary at 2;0 years. LÄS MER