Sökning: "case rekrytering"

Visar resultat 21 - 25 av 72 uppsatser innehållade orden case rekrytering.

 1. 21. "Den som får, den ger" : En kvalitativ fallstudie om faktorer som påverkar organisationers retention.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Evelina Johansson; Emma Johansson; [2018]
  Nyckelord :Recruitment; Psychological contract; Workplace climate; Social Support; Turnover intention; Rekrytering; Psykologiska kontraktet; Arbetsklimat; Socialt stöd; Avsikt att lämna;

  Sammanfattning : Det har skett en förändring både på arbetsmarknaden och arbetsplatsen. Det som förändrats är förväntningarna på arbetet och på dess innehåll. Syftet med studien är att undersöka varför så många medarbetare väljer att lämna en avdelning i en organisation vars personalomsättning annars är låg. LÄS MER

 2. 22. Automatiserad matchning vid rekrytering

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Henrik Strand; [2018]
  Nyckelord :Recruitment; automation; machine learning; SVM; ANN; semantic matching; Rekrytering; automatisering; maskininlärning; SVM; ANN; semantisk matchning;

  Sammanfattning : För små företag utan rekryteringsansvarig person kan det var svårt att hitta rätt personal. Brist på sådana resurser är en påfrestning som leder till stress och mindre lyckade rekryteringar. LÄS MER

 3. 23. Hur globala och lokala företag kan arbeta effektivt med chefsrekrytering : En fallstudie med fokus på urvalsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sandra Kjellberg; Stina Jansson; [2018]
  Nyckelord :manage recruitment; selection methods; recruitment process; manager profile; chefsrekrytering; urvalsmetoder; rekryteringsprocess; chefsprofil;

  Sammanfattning : Arbetet med Human Resources (HR) har under de senaste årtiondena blivit allt mer uppmärksammat. HR har tilldelats en mer självklar roll i ledningen och de företag som aktivt arbetar med HR kan skapa konkurrensfördelar. LÄS MER

 4. 24. Kokvigans strategiska värden : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Frida Ljung; [2018]
  Nyckelord :kokviga; strategi; värde; flexibilitet; nötkött; business model canvas; BMC;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord med anledning av den pris- och utbudsvariation som har ägt rum de senaste åren inom nötköttsproduktionen. Efter några gyllene år med rekordhöga priser och en ökande konsumentmedvetenhet och efterfrågan på Svenskt kött har vi upplevt en brist av slaktdjur delvis beroende på att producenter väljer att spara kvigor till rekrytering. LÄS MER

 5. 25. Kontroll eller fria tyglar? : En fallstudie om organisationskontroll inom konsultbranschen ur ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nicklas Ygge; Robin Hagberg; [2018]
  Nyckelord :Organization control; identity regulation; knowledge-intensive firms; KIF; consulting companies; identity; Organisationskontroll; identitetsreglering; kunskapsintensiva företag; KIF; konsultföretag; identitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då utvecklingen i det företagsekonomiska samhället har gått från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle efterfrågas extern expertis från kunskapsintensiva företag. Många konsultföretag är goda exempel på den postbyråkratiska organisationsformen, som karaktäriseras av relativt få skikt av hierarki, flexibilitet, delaktighet i beslutsfattande och lösa karriärstrukturer, där identiteten blir svårmanövrerad. LÄS MER