Sökning: "fysisk förtätning"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden fysisk förtätning.

 1. 1. Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen Möjligheter & hinder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Hemmingsson; Cassandra Svensson; [2019]
  Nyckelord :Folkhälsa; fysisk planering; förtätning; aktiv transport; walkability; sprawl;

  Sammanfattning : Det största folkhälsoproblemet idag är ökningen av övervikt och fetma med de följdsjukdomar det för med sig som högt blodtryck, cancer, diabetes typ 2 och astma. Främst beror denna ökning på vår alltmer stillasittande vardag med brist på fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Levande och funktionellt förtätad stad : En fallstudie om socialt hållbar planering ur ett täthetsperspektiv för Hallunda-Norsborg

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förtätning bedrivs aktivt som strategi inom den fysiska planeringen för att möta dagens ökande krav på inflyttning till staden samtidigt som segregering, är ett stort dilemma ute i förorterna. Hur mycket tätare staden kan tillåtas att bebyggas är en omtvistad diskussion då gränsen är svår att bedöma och förefaller ha lika många positiva som negativa effekter på människornas liv. LÄS MER

 3. 3. Vilse i skogen : Urban Forestry som möjlighet eller problem?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Manda Bensköld; Christine Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :Urban Forestry; green infrastructure planning; fuzzy concept; trends; Vertical Forests; World Forum on Urban Forests; Urban Forestry; grönplanering; fuzzy concept; trender; Vertical Forest; World Forum on Urban Forests;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att utreda om Urban Forestry kan tillföra något till svensk planering. Urbanisering har skett under en lång tid och för att tillgodose det växande behovet av bostäder har förtätning av staden skett, vilket ofta har gjorts på bekostnad av städers grönska. LÄS MER

 4. 4. Samtidens täta stadsutvecklingsideal i förhållande till skolgårdsplanering : En studie om barns miljö i den täta staden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jonas Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Stadsutvecklingsideal; förtätning; urbanisering; friyta; skolgårdar; Boverket; Malmö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur dagens stadsbyggnadsutveckling med allt tätare och funktionsblandade städer som ideal har kommit att påverka planeringen av skolgårdar. Studien tar avstamp i den offentliga debatten som på senare tid har uppmärksammat att större städers skolgårdar krymper allt mer i takt att staden förtätas. LÄS MER

 5. 5. Stadens mikroklimat : Hur värmeöeffekten och värmeböljor påverkar det urbana livet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Cornelia Aav; [2019]
  Nyckelord :mikroklimat; värmebölja; urbana värmeöeffekten; förtätning;

  Sammanfattning : Det finns en mängd miljöproblem på global, regional och lokal nivå, kunskap om de lokala miljöproblemen kan bli avgörande för förståelsen av vilka åtgärder som är lämpliga i vilka miljöer. Lokala miljöproblem är också mindre komplicerade och lättare att åtgärda relaterat till de regionala och globala problemen. LÄS MER