Sökning: "könsstereotyper idag"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden könsstereotyper idag.

 1. 1. Från anonym till androgyn: En kvalitativ studie om varumärkesgenus och androgynitet i varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Stjernström; Fanny Klingvall; [2021]
  Nyckelord :androgynitet; modevarumärke; multimodal analys; socialsemiotik; symbolisk varumärkeskommunikation; varumärkesgenus; varumärkespersonlighet; androgyny; brand gender; brand personality; fashion brand; multimodal analysis; social semiotics; symbolic brand communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Traditional binary gender stereotypes are increasingly being challenged by gender fluid expressions in an ongoing global societal shift that is particularly noticeable in Sweden. Parallel with this societal change, previous research on how brands communicate gender expressions is also being challenged, which enables an increased number of brand gender positions. LÄS MER

 2. 2. Men, varför män?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Elvira Tenggren; Agnes Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Genus; Ledarskap; Organisation; Vertikal könssegregering; Homosocial reproduktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Begränsningarna i den tidigare forskningen öppnar upp för möjligheten att byta perspektiv från kvinnors synsätt på varför de har svårigheter att klättra i hierarkin till mäns uppfattning om varför det finns en överrepresentation av män på chefspositioner. Eftersom män besitter störst andel höga befattningar vill vi skapa en ökad förståelse för mäns handlingar och uppfattningar om chefskap, och därmed bidra till maskulinitetsforskningen. LÄS MER

 3. 3. Rapp i käften, rapp i gesten, var är kvinnan förresten? : En semiotisk analys av maskulinitet och femininitet i dagens populära musikvideos inom svensk hiphop

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Jürgens; Filippa Karvik; [2021]
  Nyckelord :hip hop; subculture; gender; music video; stereotype; semiotics; masculinity; femininity; hiphop; subkultur; genus; musikvideo; könsstereotyp; semiotik; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning kring hur en del av dagens mest populära musikvideos inom den svenska hiphop-genren reproducerar normativa könsstereotyper. Under år 2019 dominerade svensk hiphop de svenska topplistorna och den både produceras och konsumeras i dagsläget av unga människor. LÄS MER

 4. 4. En jämn könsfördeling – fantasi eller verklighet? : En kartläggning av hur kön genom språk tar sig till uttryck i jobbannonser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Eliza Erlandsson; Moa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Egenskaper; jobbannonser; könskodning; rekrytering; språk;

  Sammanfattning : Studien har undersökt huruvida jobbannonser är könskodade utifrån språk och yrke. För att fylla en kunskapslucka i nuvarande forskning har studien fokuserats till jobbannonser som uttryckligen skriver att de strävar efter en jämn könsfördelning. LÄS MER

 5. 5. Sex and the City har inte åldrats som ett fint vin : En narrativ studie av Sex and the Citys kvinnliga huvudkaraktärer i relation till män ur ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Natalia Daneri; Ebba Andersson; [2021]
  Nyckelord :Feminism; content analysis; gender norms; gender stereotypes; film analysis; Sex and the City.; Feminism; innehållsanalys; könsnormer; könsstereotyper; filmanalys; Sex and the City.;

  Sammanfattning : Denna narrativa studie har analyserat de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna i Sex and the City för att hitta mönster av hur patriarkala, icke feministiska samt feministiska aspekter äger rum i serien för att hitta traditionella och postfeministiska mönster. För att ta reda på detta har scener från sju olika avsnitt valts ut där relevanta samtal och händelser utspelas för att sedan analyseras utifrån metoden narrativ analys och  kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER